න්‍යෂ්ටික හා අනුපූරක තාක්ෂණයන් භාවිත කරමින් කෘෂිකාර්මික කටයුතු ඔස්සේ විමෝචනය වන හරිතාගාර වායූන් මැනීම සහ විමෝචනය අවම කිරීම සඳහා ගත හැකි උපාය මාර්ග…

සුර්යයා විසින් නිකුත් කරන තාප තරංග පෘථිවි පෘෂ්ඨයට ළඟා වන විට එයින් කොටසක් අවශෝෂණය වී පෘථිවි පෘෂ්ඨය උණුසුම් කරනු ලබයි. පෘථිවි පෘෂ්ඨය සිසිලසින් වැඩි නිසා එමඟින් සුර්යයාට වඩා දිගු තරංග ආයාමයක් සහිතව ශක්තිය විකිරණය කරනු ලබයි. වායුගෝලය සුර්යයා මඟින් නිකුත් කරන කෙටි තරංග ආයාමයක් සහිත තාප  තරංග  වලට වඩා පෘථිවිය මඟින් නිකුත් කරනු ලබන දිගු තරංග ආයාමයක් සහිත තාපය අවශෝෂණය ලබයි. මෙලෙස අවශෝෂණය කරගන්නා ශක්තිය මඟින් වායු ගෝලය උණුසුම් කරනු ලබන අතර එය පෘථිවි පෘෂ්ඨයෙන් නිකුත් කරන වෙනත් තාපයන් මඟින් ද උණුසුම් වේ.

වායු මඟින් දිගු තරංග ආයාම සහිත විකිරණ වර්ග අභ්‍යවකාශයේ ඉහළට සහ පෘථිවි පෘෂ්ඨය වෙතට ද නිකුත් කරනු ලබයි. මෙලෙස පහළට නිකුත් කරන දිගු තරංග ආයාම සහිත විකිරණ මඟින් හරිතාගාර ආචරණය ඇති වේ. වායුගෝලීය හරිතාගාර වායුන්ගේ සංයුතිය ඉහළ නැංවීම සඳහා මගින්ද ලබා දෙයි.

අන්තර්ජාතික පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සිය මඟින් ප්‍රකාශිත “න්‍යෂ්ටික හා අනුපූරක තාක්ෂණයන් භාවිත කරමින් කෘෂිකාර්මික කටයුතු ඔස්සේ විමෝචනය වන හරිතාගාර වායූන් මැනීම සහ විමෝචනය අවම කිරීම සඳහා ගත හැකි උපාය මාර්ග” යන ග්‍රන්ථයෙහි අන්තර්ගතයෙහි සඳහන් වන පරිදි බොහෝ ක්ෂුද්‍ර ජීවී ක්‍රියාවලීන් හේතුවෙන් කෘෂිකර්මාන්තයේදී  සිදුවන හරිතාගාර වායු විමෝචනය විවිධාකාර වේ. මෙම ග්‍රන්ථය මගින් කෘෂිකර්මාන්තයේදී විමෝචනය වන හරිතාගාර වායු මැනීම සහ විමෝචනය අවම කිරීම සඳහා යොදා ගත හැකි න්‍යෂ්ටික හා අනුපූරක තාක්ෂණයන්,  ක්ෂුද්‍ර කාලගුණ විද්‍යාත්මක ක්‍රම, රසායනාගාර ක්‍රමශිල්ප,  ක්ෂේත්‍ර තාක්ෂණ හා සමස්ථානික තාක්ෂණ පිළිබඳව  මනා දැනුමක් ලබා දෙයි. තවද පශු සම්පත් මඟින් නිපදවන මීතේන් මැනීමේ ක්‍රම හා හරිතාගාර වායු විමෝචනය අවම කිරීම සඳහා යොදා ගත හැකි ක්‍රම මෙම ප්‍රකාශනයේ  අනතර්ගත වේ

ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්, විද්‍යාත්මක ප්‍රජාව, උපාධි අපේක්ෂකයන් හා මෙම ක්ෂේත්‍රය පිලිබඳව අධ්‍යනය කරන පුද්ගලයන් සඳහා ඉතා වටිනා මෙම ග්‍රන්ථය https://www.iaea.org/newscenter/news/how-nuclear-technologies-can-help-reduce-greenhouse-gas-emissions-in-agriculture-new-publication  යන යොමුව ඔස්සේ නොමිලයේ බාගත කර ගත හැක.