අන්තර්ජාතික පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සිය මඟින් ප්‍රකාශිත “න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂණය”පාරිභාෂිත වචන මාලාව පිළිබඳ කෙටියෙන්..

අන්තර්ජාතික පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සිය මඟින් ප්‍රකාශිත න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂණය පිළිබඳ පාරිභාෂික වචන මාලාවෙහි, 2022 සංස්කරණය මඟින් ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන්, න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂණ මාර්ගෝපදේශ සහ IAEA ප්‍රකාශනවල භාවිත වන තාක්ෂණික යෙදුම් නිර්වචනය කර පැහැදිලි කර ඇත.

මෙම ප්‍රකාශනයේ මූලික අරමුණ වන්නේ, පාරිභාෂිතයේ සහ භාවිතයේ අනුකූලතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමයි. ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන්, න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂණ මාර්ගෝපදේශ සහ වෙනත් ප්‍රකාශන කෙටුම්පත් කරන්නන් සහ සමාලෝචකයින් සඳහා පාරිභාෂික ශබ්දකෝෂය මඟින් මාර්ගෝපදේශ සපයන අතර මෙම ප්‍රකාශන භවිතා කරන්නන් සඳහා තොරතුරු මූලාශ්‍රයක්ද  වේ.

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/IAEA-NSS-GLOweb.pdf

ඉහත යොමුව ඔස්සේ පිවිස පාරිභාෂිත වචන මාලාව පිළිබඳ විස්තරාත්මක තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.