அணுவியல் கருவிகள்

kdpj czHr;rp cWg;Gfs; fjpHtPr;Rf;fhd czHjpwd; ,y;yhjjhy;> fjpHtPr;R ,Ug;gijf; fz;lwpe;J fjpupaf;fj;jd;ikia mstpl rpwg;G fUtpfs; kw;Wk; Kiwfs; gad;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. ,e;j ,uz;L Nehf;fq;fSf;fhfTk; my;yJ ,uz;bw;Fk; Nrit nra;tjw;fhf gad;gLj;jg;gLk; cgfuzq;fs; nghJthf mZtpay; fUtpfs; vd miof;fg;gLfpd;wd. fjpHtPr;R fzf;nfLg;G kPl;lHfs;> NlhrpkPl;lHfs;> fTz;lHfs;> gFjp fz;fhzpg;ghd;fs;;> khRgLj;Jk; fz;fhzpg;ghd;fs;;> gpw njhlHGila mwptpay; rhjdq;fs;> fz;lwpjy; Kiwfs; kw;Wk; El;gq;fs; Mfpait mZtpay; fUtpg; gpuptpd; fUg;nghUshf cs;sJ. 

,e;j Nritfis toq;Fk; ehl;bd; xNu njhopy;El;g epWtdkhd RPTSD ,d; mZrf;jp fUtp Ma;tfj;jpy; ,e;jr;; nray;ghLfisr; nra;tjw;F trjp nra;ag;gl;Ls;sJld; mit fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. 

அணுசக்தி கருவிகளை திருத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல்

ehl;by; mZrf;jp fUtpfspd; guhkupg;G kw;Wk; Njitahd jpUj;jq;fs; / jlq;fy; gFg;gha;T Mfpait Ma;tfj;jhy; nra;ag;gLfpd;wd. mZrf;jp NguopT Muk;g vr;rupf;if mikg;G> vf;];MHv/g; (vf;];Nu /g;NshNuh];Nfhg;Gfs;)> bvf;];MHv/g; (nkhj;j gpujpgypg;G vf;];Nu /g;NshNuh];Nfhg;Gfs;)> vy;v];rp (jput rpz;by;Ny\d; fTz;lHfs;)> nfk;kh vz;Zk; mikg;Gfs; (Nrhbak; mNahilL kw;Wk; n`r;gp@ caH-J}a;ik n[Hkhdpak;)> fjpHtPr;R Ma;T. kPl;lH> fTz;lHfs;> msTfs; kw;Wk; khR fz;fhzpg;Gfs; Nghd;wit.

கருவிகள் மற்றும் நுட்பங்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் மேம்பாடு

Gjpa mZrf;jp fUtpfs; kw;Wk; njhlHGila njhopy;El;gq;fis tbtikj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;Jtjpy; vd;Ivy; <Lgl;Ls;sJ. RADI-Count GM fTz;lH fpl;> vyf;l;upf; fpsTl; Nrk;gH kw;Wk; NghHl;lgps; nfk;kh rHNt kPl;lH Mfpait vd;Ivy;ypd; rkPgj;jpa jahupg;Gfs;. ,it mZ ,aw;gpaypy; fy;tp jpl;lq;fSf;fhf tbtikf;fg;gl;Ls;sd. nghJ tpopg;GzHT jpl;lq;fSf;F gutyhfg; gad;gLj;jg;gLk; fz;fhl;rp fUtpfs;> fUtpfs; kw;Wk; cjtpg; nghUl;fs; Mfpatw;iw tbtikj;Jj; jahupg;gjw;Fk; mZrf;jp fUtp gpupT nray;gLfpwJ.

Vupah khdpl;lHfs;> NghHl;lgs; fz;lwpjy; cgfuzq;fs; kw;Wk; l;NurH rhjdq;fs; Nghd;w tzpf epak fjpHtPr;R fz;Lgpbg;ghz;fSf;F mjd; tbtikg;G Nehf;fj;ij tpupthf;f vd;Ivy; jpl;lkpl;Ls;sJ. 2019 Mk; Mz;by;> vd;Ivy; jdJ Kjy; tzpf mZrf;jp fUtp fUtpfis tlf;F khfhz fy;tp mikr;rpw;F toq;fpaJ.

வெளி நிறுவனங்களுக்கு தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்குதல்

gy epWtdq;fs; mZrf;jp njhlHghd njhopy;El;gq;fisg; gad;gLj;Jfpd;wd. fUtpfs; kw;Wk; nray;ghl;L Kiwfspy; cjTtJk; vd;Ivy; %yk; nra;ag;gLfpwJ. fUtpfis njupTnra;jy;> nfhs;tdT nra;jy;;> gad;gLj;Jjy;> guhkupj;jy; kw;Wk; ju cj;juthjk; njhlHghd MNyhrid Nritfs; kw;Wk; cjtpfis ,e;j gpupT toq;FfpwJ

பௌதீக பாதுகாப்பு முறைமைகளின் அபிவிருத்தி மற்றும் செயல்படுத்தல்

fjpHtPr;R trjpfs;> MgNul;lH gapw;rp kw;Wk; jLg;G / rupnra;jy; guhkupg;G Mfpatw;wpw;fhd xOq;FKiw ,zf;fkhd nshjPf ghJfhg;G Kiwikfis tbtikj;jy; kw;Wk; nray;gLj;Jjy; / epWTjy; Mfpatw;iw xU MNyhrid Nritahf vd;Ivy; toq;FfpwJ.