தனிப்பட்ட கண்காணிப்பு சேவை (பி.எம்.எஸ்)

kUj;Jtk;> ifj;njhopy;> Muha;r;rp kw;Wk; gpw fjpHtPr;R gad;ghLfspy; fjpHtPr;R njhopyhsHfspd; ghJfhg;G kw;Wk; guhkhpg;gpw;fhf njhopy;rhh; ntspg;ghl;L fl;Lg;ghl;L epfo;r;rpj;jpl;lk; nray;gLj;jg;gLfpd;wJ. ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lk; rHtNjr mstpy; tbtikf;fg;gl;l topfhl;Ljy;fs; kw;Wk; epakq;fSf;F mikthf tbtikf;fg;gl;Ls;sJ

.

IAEA ,d; nghJ ghJfhg;G epakj;jpd;gb fjpHtPr;R njhopyhsHfspd; ghJfhg;ig cWjp nra;tjw;fhd njhopy;El;g Njitfs;@ [p.v];.MH gFjp 3 (fjpHtPr;R ghJfhg;G kw;Wk; fjpHtPr;R cjtpfs;;: rHtNjr mbg;gil ghJfhg;G epakq;fspw;F mikthd nghJ ghJfhg;G Njitfs;) kw;Wk; IAEA ,d; topfhl;Ljy; [p.v];.[p 7 (IAEA nghJ ghJfhg;G topfhl;Ljy;fs;) Mfpait njhopy;rhh; ntspg;ghL fl;Lg;ghl;L epfo;r;rpj;jpl;lj;jpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;Ls;sd. ,e;j epakq;fSk;; topfhl;Ljy;fSk; UNSCEAR (mZ fjpHtPr;rpd; tpisTfs; Fwpj;j If;fpa ehLfspd; tpQ;Qhdf; FO)> ICRP (fjpHtPr;R ghJfhg;Gf;fhd rHtNjr Mizf;FO)> IRPA (rHtNjr fjpHtPr;R ghJfhg;G rq;fk;) kw;Wk; WHO (cyf Rfhjhu mikg;G) Mfpatw;wpd; fz;Lgpbg;Gfshy; tpQ;Qhd uPjpahf Mjupf;fg;gLfpd;wd.NkYk;> ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lk; jw;NghJs;s “1999 Mk; Mz;bd; 1 Mk; ,yf;f mZrf;jp ghJfhg;G xOq;FKiwfspd; madahf;fy; fjpHtPr;R ghJfhg;G njhlHghd tpjpKiwfs;” vdg;gLk; Njrpa tpjpKiwfSld; xj;Jg;Nghfpd;wJ.  

தனிப்பட்ட கண்காணிப்பு சேவைகள் ஆய்வுகூடம் (பி.எம்.எஸ்.எல்)

ehl;by; RkhH 2000 fjpHtPr;R njhopyhsHfs; kUj;Jtk; (fjpupaf;ftpayhsHfs;>fjpupaf;frpfpr;irahsHfs;>Gw;WNehapay;epGzHfs;>Kjypad)>ifj;njhopy;(fjpupaf;ftpayhsHfs;> fjpHtPr;R MgNul;lHfs;> vd;bb gzpahsHfs;> Kjypad) kw;Wk; gpw Muha;r;rpj; Jiwfspy; gzpahw;Wfpd;wdH. Njrpa kw;Wk; rHtNjr topfhl;Ljy;fspd;gb> fjpHtPr;R njhopyhsHfspd; ghJfhg;G kw;Wk; ey;tho;it cWjpg;gLj;j fz;fhzpg;G Nritfis toq;FtJ fl;lhakhFk;.

mzpaf;$ba ciwfspy; nrayw;w fjpHtPr;R-czHjpwd; nghUshd njHNkh-Ykpndd;nrd;]; NlhrpkPl;lHfis (b.vy;.b) gad;gLj;jp ntspg;Gw Nlhrpnkl;up mstPLfs; %yk; jdpg;gl;l fz;fhzpg;G Nrit toq;fg;gLfpwJ. KO cly; mstpw;Fk; (Njhypd; Nkw;gug;gpy; ,Ue;J 10 kpkP Moj;jpy; jpRf;fshy; ngwg;gl;l fjpHtPr;R Nlh];) Kf;fpa ftdk; nrYj;jg;gLfpwJ. mj;Jld;> tpopg;Gy NlhrpkPl;lHfs; (fz;fSf;F) kw;Wk; tpuy; NlhrpkPl;lHfs; (iffSf;F) Nfhupf;ifapd; mbg;gilapy; fpilf;ff; $bajhf cs;sJ. mjpf jPtpukhd my;yJ jpwe;j fjpHtPr;R %yq;fs; (mZ kUj;Jtk; kw;Wk;
jiyaPl;L fjpupaf;ftpay;) gad;gLj;jg;gLk; Fwpg;gpl;l eilKiwfspy; njhopyhsHfSf;F ,e;j jPtpu NlhrpkPl;lHfs; gupe;Jiuf;fg;gLfpd;wd.
.

fz;fhzpg;G Nritia SLAEB ,d;jdpg;gl;l fz;fhzpg;G Nrit Ma;tfk; (PMSL) toq;FfpwJ. Ma;tfk; kw;Wk; nray;Kiw ,yq;if mq;fPfhu rig (SLAB) ,dhy; ISO/IEC 17025:2017 epakq;fSf;F mikthf mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sJ.Nritapd; juj;ij guhkupg;gjw;fhd xU Kaw;rpahf> ,e;j nray;Kiw cs;sf kw;Wk;ntspg;Gw fLikahd jzpf;iffSf;F cl;gLfpd;wJ. ntspg;Gw kjpg;gPLfs; IAEA ,d; mq;fPfhu Ma;tfq;fSld;rupghHg;G Nrhjidfshf elj;jg;gLfpd;wd

IAEA ,d; cjtpAld; fjpHtPr;R ntspg;ghl;bw;fhd cs;sf fz;fhzpg;G jpl;lj;ij PMS cUthf;fp tUfpwJ. cs;sf fz;fhzpg;gpd; Nehf;fk; fjpupaf;f nghUs; cl;nfhs;sypy; ,Ue;J ntspg;gLtij cs;spOg;gJ my;yJ nrupkhdk; %yk; kjpg;gpLtjhFk;.

வேலைத்தள கண்காணிப்பு

fjpHtPr;R trjpapy; my;yJ fjpupaf;f nghUl;fSld; gzpGupAk; njhopyhsHfspd; ghJfhg;ig Ntiyj;js fz;fhzpg;G Nrit cWjp nra;fpwJ. ,J Kjd;ikahf fjpHtPr;R Nlh]; kw;Wk; gzp epiyikfis (fjpHtPr;R kw;Wk; fjpupaf;fg; nghUspd; gad;ghL njhlHghdJ) kjpg;gPL nra;fpwJ. Rw;whly; nfk;kh> Nulhd;> khR mstPLfs; kw;Wk; INrhNlhgpf; gFg;gha;T Mfpatw;iwg; gad;gLj;jp fjpHtPr;R msTfs; Fwpj;j tpupthd Ma;tpid Nkw;nfhz;ljd; gpd;dh;> xU tpupthd mwpf;ifia jahupg;gjw;fhf Ntiyj;js epiyikfs; kjpg;gPL nra;ag;gLfpd;wd. fjpHtPr;R Kd;ndr;rupf;iffs;> fz;fhzpg;G jpl;lq;fs;> fl;Lg;ghl;L gFjpfis ngaupLjy; my;yJ epiyikfis Nkk;gLj;Jjy; Mfpatw;wpd; mtrpaj;ij ,dq;fhz;gjw;fhf ,e;j fzf;nfLg;ig gad;gLj;jpf; nfhs;syhk;.

fjpHtPr;R trjpfSf;F Ntiyj;jsq;fspy; ghJfhf;fg;glhj %yq;fs; (jputmy;yJ rpwpa-Jfs; fjpupaf;f nghUs;) gad;gLj;jg;gLfpd;wikahy; (cjhuzkhf: fdpk nrayhf;f trjpfs;> mNahbd; rpfpr;ir trjpfs;> nfk;kh ,Nk[pq; fpspdpf;Ffs;) fz;fhzpg;G jpl;lq;fs; fz;bg;ghf gupe;Jiuf;fg;gLfpd;wd.

fjpupaf;f %yq;fis ,dq;fhzy;> tifg;gLj;Jjy; kw;Wk; rhj;jpakhd mRj;jq;fis J}a;ikg;gLj;Jjy; Mfpatw;wpd; %yk; Ntiyj;js ghJfhg;ig Nkk;gLj;jTk; Ntiyj;js fz;fhzpg;ig Nkw;nfhs;sTk; KbAk;. ,e;j jpl;lk; IAEA ,d; rHtNjr ghJfhg;G epakq;fs;;> WHO gupe;Jiufs; kw;Wk; ILO (rHtNjr njhopyhsH mikg;G) topfhl;Ljy;fis mbg;gilahff; nfhz;lJ.