கதிர்வீச்சுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப சேவைகள்

We assure radiation safety & Security
Well trained staff devoted to quality of service
Promote and support innovations
Previous
Next

fjpHtPr;R ghJfhg;G kw;Wk; njhopy;El;g Nritfs; gpupT (RPTSD) ,yq;if mZrf;jp rigapd; (SLAEB) Kd;dzp tpQ;Qhd /njhopy;El;g gpupTfspy; xd;whFk;. njhopy;El;g kw;Wk; tpQ;Qhd gzpfis Nkw;nfhs;tjw;Fk;> fjpHtPr;R ghJfhg;G kw;Wk; mZrf;jp ghJfhg;G MjuTr; Nritfis ehl;bw;F toq;Ftjw;Fk; ,J nghWg;ghf cs;sJ.

mZrf;jp ghJfhg;G kw;Wk; guhkhpg;G vd;gJ xd;Wf;nfhd;W rpf;fy;tha;e;j ,uz;L Nfhzq;fshFk;.

2014 Mk; Mz;L 40 Mk; ,yf;f ,yq;if mZrf;jp rl;lj;jpd; 3 (m)> 3 (,) kw;Wk; 3 (<) gj;jpfspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Fwpf;Nfhs;fis epiwNtw;Wtjw;fhf MH.gp.b.v];.b nray;gLfpwJ..

பந்தி. 3 (அ): mZrf;jp njhopy;El;gj;jpd; mikjpahd gad;ghl;il Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; J}z;Ljy; kw;Wk; mj;jifa njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp Nritfis toq;Fjy;.

ge;jp. 3 (,):mZrf;jp njhopy;El;gj;jpd; mikjpahd gad;ghLfspy; ghJfhg;G kw;Wk; guhkhpg;G KiwikfisAk;; juj;ijAk; cWjpg;gLj;Jtjw;fhf Gj;jhf;fq;fis Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; Mjupj;jy;.

பாரா 3 (ஈ): mZrf;jp gad;ghLfs; njhlHghd xOq;FKiw Njitfis g+Hj;jp nra;a fjpHtPr;R ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy;

fjpHtPr;R ghJfhg;G kw;Wk; njhopy;El;g Nritfs; gpupT (RPTSD) ,yq;if mZrf;jp rigapd; (SLAEB) Kd;dzp tpQ;Qhd / njhopy;El;g gpupTfspy; xd;whFk;. njhopy;El;g kw;Wk; tpQ;Qhd gzpfis elj;Jtjw;Fk;> fjpHtPr;R ghJfhg;G kw;Wk; mZrf;jp ghJfhg;G Nritfis ehl;bw;F toq;Ftjw;Fk; ,J nghWg;ghf cs;sJ. mZrf;jp ghJfhg;G / fjpHtPr;R ghJfhg;G kw;Wk; mZg; guhkhpg;G njhlHghd Njrpa kw;Wk; rHtNjr tpjpKiwfis mky;gLj;Jtjw;fhd njhopy;El;g kw;Wk; tpQ;Qhd cjtpfis toq;FtNj ,g;gpuptpd; Kjd;ik nray;ghlhf cs;sJ. NkYk;> Gj;jhf;f njhopy;El;gq;fis epWTjy;> Ma;T$lq;fspd; mgptpUj;jp> Kiwfs; kw;Wk; ghJfhg;G epiyapd; ePbj;jYf;fhd kdpj ts mgptpUj;jp Mfpait ,g;gpuptpd; flikfshFk;.

r%f kw;Wk; nghUshjhu tsHr;rpapd; Njrpa ,yf;Ffis miltjw;fhf Nritapd; juk;> tpQ;Qhd rpwg;gk;rk; kw;Wk; ek;gfj;jd;ik Mfpatw;wpy; mjd; jplkhd mh;g;gzpg;Gld; ,e;j gpupT Njrpa kw;Wk; rHtNjr mstpy; gapw;rp ngw;w CopaHfSld; nray;gLfpwJ.