கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பு

,g;gpuptpd; ,yl;rpaNehf;Ff; $w;wpy; Fwpg;gpl;Ls;sgb> ehl;bw;F Mjuthd fjpHtPr;R ghJfhg;Gr; Nritfis toq;FtJ SLAEB ,d; Fwpg;gplj;jf;f nghWg;Gfspy; xd;whFk;. fjpHtPr;R ghJfhg;G vd;gJ fjpHtPr;R njhopyhsHfs;> nghJkf;fs; kw;Wk; Rw;Wr;#oypd; ghJfhg;ig fjpHtPr;rpd; Njitaw;w ntspg;ghl;bypUe;J cWjp nra;tjhFk;. ehl;bd; fjpHtPr;R ghJfhg;G MSiff;F SLAEB ,d; gq;fspg;ghdJ RPTSD %yk; nra;ag;gLfpwJ. ,e;j gpupT tpQ;Qhd uPjpahf tbtikf;fg;gl;l midj;J fjpHtPr;R ghJfhg;G eilKiwfisAk; mtw;wpd; nray;ghl;by; gpd;gw;WfpwJ. Fwpg;ghf IAEA ,d; fjpHtPr;R ghJfhg;Gf;fhd rHtNjr FO kw;Wk; Njrpa mjpfhupfs; cUthf;fpa topfhl;Ljy;fs; kw;Wk; mbg;gil ghJfhg;G epakq;fs; Nritapd; juj;ij cWjpg;gLj;j eilKiwapy; cs;sd.

கதிர்வீச்சு வசதி வடிவமைப்பிற்கான தொழில்நுட்ப உதவி

xOq;FKiw juq;fSf;F ,zq;f fjpHtPr;R trjpfis (fjpupaf;f rpfpr;ir muq;Ffs;> fjpHtPr;R trjpfs;> fopT Nkyhz;ik Nghd;wit) tbtikf;f epGzH cjtp kw;Wk; MNyhrid Nritfis MH.gp.b.v];.b toq;FfpwJ. tbtikg;gpd; nray;jpwd; kw;Wk; ghJfhg;ig Nkk;gLj;j /g;sf;]; khlypq; kw;Wk; cUtfg;gLj;Jjy;fs; Nghd;w gpuj;Naf njhopy;El;gq;fs; mwpKfg;gLj;jg;gLfpd;wd.

கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பு குறித்த ஆய்வுகளை நடத்துதல்

fjpHtPr;R ghJfhg;Gf;fhf HpGe (Hypurity Germanium) fz;lwpjy;fs; kw;Wk; etPd topKiwfisg; gad;gLj;jp njhlHe;Jk; Ma;Tfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. ,e;j Muha;r;rpfspd; KbTfs; Njrpa nfhs;iffs; kw;Wk; xOq;FKiwfis cUthf;Ftjd; %yk; gadilfpd;wd. Muha;r;rp Jiwfspy; ntspg;ghL etPd> Nlh]; kjpg;gPL kw;Wk; kjpg;gha;T> njhopy; ntspg;ghL fl;Lg;ghL kw;Wk; ghJfhg;G cWjp Mfpait mlq;Fk;.

கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் (ஆர்.பி.ஓக்கள்) மற்றும் கதிர்வீச்சு தொழிலாளர்கள் பயிற்சி

fjpHtPr;R ghJfhg;G jpl;lj;jpd; xU gFjpahf> fjpHtPr;R njhopyhsHfSf;F tpopg;GzHT kw;Wk; gapw;rp jpl;lq;fs; elj;jg;gLfpd;wd. gapw;rpapd; njhopy;> jpwd; kw;Wk; Njitiag; nghWj;J gapw;rpj; jpl;lq;fs; gue;j msitf; nfhz;Ls;sd. gy Mz;Lfshf> fjpHtPr;R ghJfhg;G mjpfhupfs; (MH.gp.Xf;fs;)> Mh;tyh;fs;;> MNyhrfHfs;> NubNahfpuh/gHfs;> Kd; tupir mjpfhupfs;> Kjy; gjpyspg;gtHfs; kw;Wk; midj;J tifahd fjpHtPr;R njhopyhsHfSf;Fk; fjpHtPr;R ghJfhg;G Fwpj;j gapw;rp kw;Wk; tpopg;GzHT jpl;lq;fis MH.gp.b.v];.b elj;jp tUfpwJ.