நூலக மற்றும் விளம்பர செயற்பாடுகள்
தொடர்புகொள்ளல் விபரங்கள்

SLAEB ,d; mjpfhug;g+Ht E}yfk; RPTSD ,d; fPo; ,af;fg;gLfpwJ. ,J mZrf;jp / fjpHtPr;R njhopy;El;gk; njhlHghd Gj;jfq;fs;> gj;jpupiffs;> tUlhe;j mwpf;iffs; kw;Wk; 2500 f;Fk; Nkw;gl;l ifnaOj;Jg; gpujpfisf; nfhz;l ehl;bd; gj;jpupiffspd; kpf tpupthd njhFg;G MFk;.

நிரந்தர குறிப்பு சேவை

SLAEB ,d; E}yfk; jw;NghJ vLj;Jr; nry;Yk;; trjpfis toq;ftpy;iy. Mdhy;> ve;jnthU fy;tpahsH> khztH my;yJ nghJ cWg;gpdH xUtH SLAEB E}yfj;jpy; ifnaOj;Jg; gpujpfSf;F Fwpg;G mZfiyf; Nfhuyhk;. fpilf;ff;$ba E}y;fspd; gl;bay; ,izajsj;jpy; ntspaplg;gLk;.

வெளியீட்டு நடவடிக்கைகள்

,-,jo; kw;Wk; tUlhe;j mwpf;iffs; cl;gl gy ntspaPLfs; ,e;j gFjpahy; ntspaplg;gl;L xUq;fpizf;fg;gl;Ls;sd. NkYk;> nghUs; njhlHghd Mtzq;fshd ifNaLfs;> ifNaLfs; kw;Wk; gpw ky;bkPbah tsq;fs; RPTSD My; tbtikf;fg;gl;L> mr;rplg;gl;L tpepNahfpf;fg;gLfpd;wd.

Pவிளம்பர செயல்பாடுகள்

tpsk;gug; gpupT rl;lj;jpd; 3 (m) kPJ ftdk; nrYj;Jfpd;wJ. mjd;gb rQ;rpif mwpKfk;> mZrf;jp njhopy;El;gj;jpd; mikjpahd gad;ghLfs; kw;Wk; jw;NghJs;s gad;ghLfspd; Nkk;ghLfs; me;je;j njhopy;fSf;F toq;fg;gLtJld; nghJkf;fs; ,e;j gpupthy; tpo;Gzh;T nra;ag;gLfpwhHfs;. kf;fspd; r%f-nghUshjhu tsHr;rpf;F cjTtjw;fhf mZ njhopy;El;gj;ij tpupTgLj;Jjy; ,e;j jpl;lj;jpd; Nehf;fkhf cs;sJ.

 
tpopg;GzHT nraykHTfs;> fUj;juq;Ffs;> fz;fhl;rpfs;> tpUe;jpdH nrhw;nghopTfs;> kw;Wk; kd;wq;fs; %yk; mwpitg; nghJkf;fSf;Fg; gug;Gtjw;F gy fUtpfs; gad;gLj;jg;gLfpd;wd. 

fz;fhl;rp nghUs;> khehLfs; kw;Wk; epfo;Tfis xOq;fikj;jy;> mtw;wpy; SLAEBgpujpepjpj;Jtg;gLj;Jjy; Mfpait gpuptpd; nghWg;Gfspd; gl;baypy; NrHf;fg;gl;Ls;sd.