அணுப் பாதுகாப்பு மற்றும் கழிவு முகாமைத்துவம்;

mZrf;jp ghJfhg;G vd;gJ kpf Kf;fpakhd cyfshtpa jiyg;Gfspy; xd;whFk;. ,J nghJthf mq;fPfupf;fg;glhj mZfypy; ,Ue;J fjpupaf;f / mZrf;jp nghUl;fspd; ghJfhg;ig cWjpg;gLj;jTk;> jPq;fpiof;Fk; Nehf;fq;fSld; gad;gLj;Jtijj; jLf;fTk; gad;gLj;jg;gLk; El;gq;fs;> Kiwfs;> fUtpfs; kw;Wk; eilKiwfisg; gw;wp tpthjpf;fpwJ. SLAEB vd;gJ ehl;bd; xUq;fpizg;gpd; fPOs;s mZrf;jp ghJfhg;G MSifapd; Kjd;ik njhopy;El;g kw;Wk; mwptpay; epWtdk; MFk;.

mZrf;jp ghJfhg;G MjuT jpl;lk; (I.vd;.v];.v];.gp)> ehl;bd; mZrf;jp ghJfhg;G MjuT ikakhf (vd;.v];.v];.rp) nraw;gLtjw;Fj; Njitahd midj;J njhopy;El;g kw;Wk; mwptpay; NjitfisAk; SLAEB g+Hj;jp nra;Js;sJ.

அணு பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு

mZrf;jp ghJfhg;G %d;W ntt;NtW kl;lq;fspy; ,aq;fp tUtJld; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sgb> SLAEB xt;nthU kl;lj;jpYk; ehl;bw;F Nrit nra;fpwJ. RPTSD My; Nkw;nfhs;sg;gLk; nray;ghLfs; ,jd; %yk; Kd;dpiyg;gLj;jg;gLfpd;wd. I.V.,.V ,d; mZrf;jp ghJfhg;Gj; njhlupy; (vd;.v];.v];) ntspaplg;gl;l rHtNjr topfhl;Ljy;fs; kw;Wk; eilKiwfis MH.gp.b.v];.b mwpKfg;gLj;JtJld;;> ,e;j Jiwapy; Njrpa ty;YeHfshd ,g;gpuptpd; CopaHfs; njhopy;El;g kjpg;Giufs; kw;Wk; fUj;Jf;fis toq;Ftjd; %yk; cyfshtpa ghJfhg;G MSiff;F gq;fspf;fpd;wdH.

அணு பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான மனித வள அபிவிருத்தி

rpgpMHvd; mr;RWj;jy;fs; my;yJ ,urhadtpay;;> capupay;> fjpupaf;f my;yJ mZrf;jp fhuzpfs;; / nghUisg; gad;gLj;Jtjd; %yk; nra;ag;gLk; jPq;fpiof;Fk; nray;fs; fle;j rpy jrhg;jq;fshf ntspahfpAs;sd. vdNt> rhj;jpakhd rpgpMHvd; mr;RWj;jy;fspypUe;J nghJkf;fspd; ghJfhg;ig cWjp nra;tjw;fhd ghJfhg;G eltbf;iffs; Fwpj;j mwpitAk; ghpe;JiufisAk; Nkk;gLj;JtJ fl;lhakhFk;.

mZrf;jp ghJfhg;G my;yJ rpgpMHvd; mr;RWj;jy; Vw;gl;lhy; mZrf;jp kw;Wk; fjpHtPr;R ghJfhg;Gf;F Kjypy; gjpyspg;gtHfs;> Kd;dzp tupir mjpfhupfSf;F (v/g;.vy;.X) gapw;rpaspg;gjw;fhf MH.gp.b.v];.b ,dhy; epGzj;Jt cjtp toq;fg;gLfpd;wJ.

நாட்டில் கண்டறிதல் திறன்கள் மற்றும் உத்திகளை உருவாக்குதல்

ehl;by; fz;lwpjy; jpwd;fis Nkk;gLj;Jtjw;fhf> mjpetPd njhopy;El;gq;fs; kw;Wk; topKiwfs; nray;gLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;. ,e;j njhopy;El;gq;fis rHtNjr mikg;Gfspd; cjtpAld; toq;Ftjpy; MH.gp.b.v];.b Kd;dpiy tfpf;fpwJ. Kjd;ikahf> mZrf;jp ghJfhg;G fUtpfis nfhs;Kjy; nra;jy;> vr;rupf;if kjpg;gPl;L eilKiwfis cUthf;Fjy; kw;Wk; fUtp gapw;rp jpl;lq;fs; Mfpait rl;l mkyhf;f KftHfs;> ,yq;if Rq;f> rptpy; tpkhd Nghf;Ftuj;J Mizak;> ,yq;if VHiyd;];> ,yq;if JiwKf mjpfhurig> flNyhu fhty;gil kw;Wk; njhlHGila Njrpa mikg;GfSf;F toq;fg;gLfpd;wd. 

அணுசக்தி பாதுகாப்பு குறித்த ஒருங்கிணைந்த ஆய்வுகள்

ehl;bd; mZrf;jp ghJfhg;G epiyia Nkk;gLj;j rHtNjr kw;Wk; Njrpa rfhf;fSld; (,yq;if Rq;f> I.V.,.V> I.V.,.V cWg;G ehLfs;) xUq;fpize;j Ma;Tfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. jw;NghJ> ,uz;L rHtNjr rpMHgpf;fs; gpuptpd; fPo; nray;gl;L tUfpd;wd.

கதிரியக்க கழிவு முகாமைத்துவ திட்டம்

fUtpfspd; nraypog;G> rpijT my;yJ El;gj;jpd; fhyhtjp Nghd;w gy;NtW fhuzq;fshy; Fwpj;j Nehf;fj;jpw;fhf njhlh;e;Jk; gad;gLj;j Kbahj fjpupaf;f nghUl;fs; NkYk; Rw;Wr;#oYf;Fk; kf;fSf;Fk; jPq;F tpistpf;ff; $baitahFk;;. vdNt> gad;gLj;j Kbahj me;j fjpupaf;f nghUspd; ghJfhg;gpw;fhf fLikahd kw;Wk; tYthd eltbf;iffs; tpjpf;fg;gl;Ls;sd. mit nghJthf gad;gLj;jg;glhj fjpupaf;f %yq;fs; (bMHv];) vd;W miof;fg;gLfpd;wd. vf;];Nu ntspg;ghL rhjdq;fs; Nghd;w gad;gLj;j Kbahj kpd;rhu fjpHtPr;R n[dNul;lHfs; b.MH.v]; Mf fUjg;gLtjpy;iy. ,e;j fjpupaf;f nghUl;fs; Njrpa kw;Wk; rHtNjr gupe;Jiufs; kw;Wk; tpjpKiwfspd;gb epge;jidAld; Mtzg;gLj;jg;gl;L fsQ;rpag;gLj;jg;gl;L ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk;.

MH.gp.b.v];.b ,yq;ifapd; kj;jpa gad;gLj;jg;glhj fjpupaf;f %y fsQ;rpag;gLj;jy; (rp.b.MH.v];.v];) trjpia cUthf;fpg; guhkhpj;Jr; nray;gLj;JfpwJ. ,J xOq;FKiw mq;fPfhuj;Jld; $ba ehl;by; cs;s xNu fopT gad;gLj;jg;glhj fjpupaf;f %y fsQ;rpakhFk;.

jw;fhypf / epue;ju Nrkpg;G kw;Wk; jpUg;gp mDg;Gjy; epge;jid Mfpatw;wpw;fhf gy;NtW fjpupaf;f nghUs; gadHfshy; (kUj;Jtkidfs;> njhopy;Jiw epWtdq;fs; kw;Wk; Muha;r;rp epWtdq;fs;)
cUthf;fg;gl;l ePz;lfhy fjpupaf;ff; fopTfis
SLAEB Vw;Wf;nfhs;fpwJ.

NkYk;> Kiwahd rl;l mq;fPfhukpd;wp jLj;J itf;fg;gl;Ls;s fjpupaf;f nghUs; (xOq;FKiw fl;Lg;ghl;bw;F ntspNa cs;s nghUs;@ MORC fs;) rpbMHv];v]; trjpapy; jpUg;gp mDg;gg;gLk; tiu jw;fhypfkhf Nrkpf;fg;gLk;.

rp.b.MH.v];.v];i] guhkupf;fnjhopy;El;g kw;Wk; cly; jpwd;fisAk; ,e;j gpupT cUthf;FfpwJ. gad;gLj;jg;glhj fjpupaf;f nghUis epHtfpj;jy;> rPuikj;jy; kw;Wk; ghJfhg;ghf Nrkpj;jy;
Mfpatw;wpy;
RPTSD xt;nthU nraiyAk; nra;fpwJ.

fjpupaf;f nghUis Vw;Wf;nfhs;tjw;fhd Kfhikj;Jtk; kw;Wk; Nrkpg;Gf; fl;lzq;fs; msT kw;Wk; tifiag; nghWj;jJ fjpupaf;f nghUs; tifg;gLj;jy;> nghUspd; INrhNlhg;G kw;Wk; nray;ghl;bd; gb nra;ag;gLfpwJ. xU b.MH.v]; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lhy;> b.MH.v];i] epge;jidf;fika mg;Gwg;gLj;Jjy; my;yJ jpUg;gp mDg;Gtjw;F SLAEB nghWg;GilaJ. Mifahy;> ePz;lfhy Nrkpg;gpw;fhf b.MH.v]; ngWk; NghJ> b.MH.v]; Nrkpf;Fk; fl;lzq;fSld;
$Ljyhf> epge;jid kw;Wk; mg;Gwg;gLj;Jjy; my;yJ jpUg;gp mDg;Gtjw;fhd nryT Mfpatw;iwf; fUj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk;.

fl;lzq;fSf;fhd gpd;tUk; jpl;lk; Mjhuq;fspd; tifapd; mbg;gilapy; cUthf;fg;gl;Ls;sJ. cz;ikahd tpiy epHzak; xU Ma;Tf;Fg; gpwF ngwf;$baJ.