இரண்டாந்தர நியம நிலையான அளவீடு

Fwpg;ghf jdpg;gl;l ghJfhg;gpw;fhfg; gad;gLj;jg;gLk; fjpHtPr;R mstpLk; fUtpfspd; Jy;ypaj;ij rupghHg;gjw;fhf mtw;iw rHtNjr epakq;fspw;F mikthf mstPL nra;tJ fl;lhakhFk;. ,y;iynadpy;> fUtpfs; cUthf;fpa KbTfis Jy;ypakhf cWjpg;gLj;j KbahJ NghFk;. ,e;j msTj;jpUj;jk; fjpHtPr;R njhopyhsHfs; kw;Wk; MgNul;lHfspd; ghJfhg;ig NkYk; cWjpg;gLj;JfpwJ. mq;fPfhuk; ngw;w ,uz;lhk; epiy epiyahd Nlhrpnkl;up Ma;tfk; (v];.v];.b.vy;) MdJ ghJfhg;G epiy mstPLfSf;fhd I.v];.X / I.,.rp 17025: 2017 rHtNjr juq;fSld; ,zq;FfpwJ. mjd; fjpHtPr;R epakq;fs; IAEA kw;Wk; BIPM (gpnuQ;R gzpafk; ,d;lHNe\dy; nl]; gha;l;]; kw;Wk; nk\_H]; / rHtNjr vilfs; kw;Wk; mstPLfs; gzpafk;) Kjd;ik juq;fspypUe;J ngwg;gLfpd;wd. SLAEB ,d; SSDL cynfq;fpYk; cs;s 66 SSDL trjpfspy; xd;whFk;. I.V.,.V v];.v];.b.vy; nel;nthHf; %yk; ,e;j v];.v];.b.vy; trjpfis njhlHe;J fz;fhzpf;fpwJ.

midj;J ghJfhg;G epiy fjpHtPr;R mstPl;L / fz;fhzpg;G fUtpfSf;Fk; Mz;LNjhWk; my;yJ Njitf;F Vw;g ,U Mz;Lf;F mstPL nra;ag;gl Ntz;Lk;. NkYk;> xt;nthU gOJghHf;Fk; nraYf;Fk; gpwF> msTj;jpUj;jk; nra;ag;gl Ntz;Lk;.

இரண்டாந்தர நியமத்திலான கெம்மா பீம்

ehl;by; mZrf;jp fUtpfspd; guhkupg;G kw;Wk; Njitahd gOJghHg;G / jtwhd gFg;gha;T Mfpait Ma;tfj;jhy; mstPL nra;ag;gLfpd;wd. mZrf;jp NguopT Muk;g vr;rupf;if mikg;G> vf;];MHv/g; (vf;];Nu /g;NshNuh];Nfhg;Gfs;)> bvf;];MHv/g; (nkhj;j gpujpgypg;G vf;];Nu /g;NshNuh];Nfhg;Gfs;)> vy;v];rp (jput rpz;by;Ny\d; fTz;lHfs;)> nfk;kh fzpg;gPl;L Kiwikfs;; (Nrhbak; mNahilL kw;Wk; n`r;gp@ caH-J}a;ik n[Hkhdpak;)> fjpHtPr;R Ma;T kPl;lH> fTz;lHfs;> msTfs; kw;Wk; khR fz;fhzpg;Gfs; Nghd;wit.

மருத்துவ நியம எக்ஸ்ரே பீம்

xU FWfpa-];ngf;l;uk; kUj;Jt vf;];Nu fw;iw> Iv];X 4037 juj;jpw;F ,zq;f> vf;];-Nu mstPl;L kw;Wk; fz;lwpAk; fjpupaf;ftpaypy; fUtpfis cUthf;Fk; mstPL nra;tjw;fhf ,J guhkupf;fg;gl;L gad;gLj;jg;gLfpwJ.

சிகிச்சை நியம அளவீடுகள்

fjpHtPr;R n[dNul;lHfSf;F rpfpr;ir epak mstPLfis mwpKfg;gLj;Jtjw;fhd Ma;tfkhdJ jw;NghJ rpfpr;ir kw;Wk; khw;wPl;L fjpupaf;ftpaypy; gad;gLj;jg;gLk; mstPl;L fUtpfspy; mjd; jpwid tpupTgLj;jpAs;sJ;. ,e;j jpl;lj;jpy; rpfpr;ir kw;Wk; fz;lwpAk; fjpupaf;ftpay; ,uz;bYk; fjpHtPr;R n[dNul;lHfspd; QA / QC nray;ghLfis g+Hj;jp nra;tjw;fhd Nehf;fKk; fhzg;gLfpd;wJ. 

நாடுதளுவிய ரீதியிலான அளவுத்திருத்த சேவைகள்

fjpHtPr;R mstpLk; fUtpfs; (rHNt kPl;lH> ghf;nfl; NlhrpkPl;lHfs;> khRgLj;Jk; khdpl;lHfs; Nghd;wit) kw;Wk; kUj;Jt vf;];Nu> fhkNu fz;lwpAk; ,ae;jpuq;fSf;F v];.v];.b.vy; MdJ ehL KOtJk; mstPl;L Nritfis toq;FfpwJ.