අපගේ අනු අංශ

    වැඩිදුර තොරතුරු හා විමසීම්

  • තනතුරඅධ්‍යක්ෂක - විකිරණ ආරක්ෂණ හා තාක්ෂණික සේවා
  • නම ප්‍රසාද් මහකුමාර මහතා
  • දුරකථන අංකය 011-207-5232
  • ජංගම දුරකථන අංකය071-807-1371
  • ෆැක්ස් 011-253-3448
  • විද්‍යුත් ලිපිනය prasad@aeb.gov.lk

න්‍යෂ්ටික යන්ත්‍රෝපකරණ සේවාව

මිනිස් ඉන්ද්‍රියයන් විකිරණ වලට සංවේදී නොවන බැවින්, විකිරණ ඇති බව හඳුනාගැනීමටසහ ඒවා මිනුම් කිරීමට විශේෂිත උපකරණ යොදාගැනීමට සිදු වේ.එවැනි උපකරණයක් න්‍යෂ්ටික උපකරණයක් ලෙස හැඳින්විය හැකි ය. විකිරණ සමික්ෂක, මාත්‍රාමාපක, ගණක, ක්ෂේත්‍ර මාපක, අපවිත්‍රන හඳුනාගැනීමේ උපකරණ සහ වෙනත් විෂයානුබද්ධ විද්‍යාත්මක උපකරණ න්‍යෂ්ටික යන්ත්‍රෝපකරණය යටතේ අවධානයට ලක් වේ. එමෙන්ම, විකිරණ හඳුනාගැනීමේ සහ මිනුම් කිරීමේ තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් ද ඒ යටතට ගෙන සැලකේ.

විකිරණ ආරක්ෂණ සහ තාක්ෂණික සේවා අංශයට අයත් න්‍යෂ්ටික යන්ත්‍රෝපකරණ විද්‍යාගාරය (NIL) එම උපකරණ හා ක්‍රමවේද සඳහා සේවා සැපයීමට සහ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට අවශ්‍ය වන පහසුකම් සහිත මෙරට එකම තාක්ෂණික විද්‍යාගාරය වේ.

න්‍යෂ්ටික උපකරණ අලුත්වැඩියා කිරීම

විවිධ යෙදීම් සඳහා භාවිත කෙරෙන න්‍යෂ්ටික මිනුම් උපකරණ නඩත්තු කිරීම, අලුත්වැඩියා කිරීම සහ දෝෂ හඳුනාගැනීම සඳහා සේවා සැපයීම විද්‍යාගාරය මගින් සිදු කෙරේ. න්‍යෂ්ටික අපදා පූර්ව හඳුනාගැනීමේ අනාවරක පද්ධතිය (Nuclear Disaster Early Warning System), එක්ස්-කිරණ ප්‍රතිදීප්තික්ෂක (X-ray Fluoroscope/ XRF),පුර්ණ පරාවර්තක එක්ස්-කිරණ ප්‍රතිදීප්තික්ෂක (Total Reflection X-ray Fluoroscope/TXRF), ද්‍රව උදිළුම් ගණක (Liquid Scintillation Counter/LSC), ගැමා ගණක පද්ධති (Gamma Counting Systems), විකිරණ සමීක්ෂක (Radiation Survey Meters), ආමානක (Gauges), සහඅපවිත්‍රන හඳුනාගැනීමේ උපකරණ(Contamination Monitors),යනාදිය සඳහා උක්ත සේවා ලබා දීම සිදු කෙරේ.

නව උපකරණ සහ ඒ ආශ්‍රිත ක්‍රමවේද නිර්මාණය කිරීම

නව විකිරණ මිනුම් උපකරණ සහ ඒ ආශ්‍රිත ක්‍රමවේද නිර්මාණය කිරීම ද න්‍යෂ්ටික යන්ත්‍රෝපකරණ විද්‍යාගාරය මගින් සිදු කෙරේ. ඒ යටතේ RADI-Count ගයිගර් ගණක පද්ධතිය, විද්‍යුත් වළා කුටීරය සහ අතේ ගෙන ය හැකි විකිරණ සමීක්ෂක උපකරණයක් මේ වන විට විද්‍යාගාරය මගින් නිර්මාණය කර සංවර්ධනය කර ඇත. ඒවා න්‍යෂ්ටික භෞතික විද්‍යාව සම්බන්ධ අධ්‍යාපනික පරීක්ෂණ සහ ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහා යොදාගත හැකි ය.එමෙන්ම ප්‍රදර්ශන සහ මහජන දැනුම්වත් කිරීම් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ, මෙවලම්, ආදර්ශක සහ පර්යේෂණ කට්ටල නිර්මාණය කිරීම ද විද්‍යාගාරය මගින් සිදු කෙරේ.

වාණිජ සහ කර්මාන්ත ප්‍රමිතියසහිත ක්ෂේත්‍ර මාපක, අතේ ගෙන ය හැකි අනාවරක, සහ අන්වේෂණ උපකරණ නිර්මාණය කර නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා මේ වන විට විද්‍යාගාරය සිය අවධානය යොමු කර තිබේ. ඒ අනුව, 2019 දී න්‍යෂ්ටික අධ්‍යාපනික උපකරණ කට්ටල 21ක් උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත ලබා දීමට විද්‍යාගාරයට හැකි විය.

බාහිර ආයතන සඳහා තාක්ෂණික උපදේශන සේවා ලබා දීම

අද වන විට බොහොමයක් ආයතන විකිරණ මිනුම් උපකරණ සහ ඒ ආශ්‍රිත ක්‍රමවේද යොදාගැනීම් සිදු කරන නිසා ඒ සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණිකසහය ලබා දීමට විද්‍යාගාරය සේවාවක් ආරම්භ කර ඇත. ඒ අනුව, සුදුසු උපකරණ තෝරාගැනීම, ක්‍රියාකරුවන් පුහුණු කිරීම, මිලදී ගැනීම, භාවිතය සහ තත්ත්ව පරික්ෂාව සඳහා අවශ්‍ය උපදේශන සේවා ලබා දීම විද්‍යාගාරය මගින් සිදු කෙරේ.

භෞතික ආරක්ෂණ පද්ධති සංවර්ධනය සහ සවි කිරීම

විකිරණ වැඩබිම් සඳහා නියාමන අවශ්‍යතා පූරණය වන පරිදි වැඩිදියුණු කළ නවීන භෞතික ආරක්ෂණ පද්ධති සැලසුම් කිරීම, සවි කිරීම, ක්‍රියාකරුවන් පුහුණු කිරීම සහ නඩත්තු කිරීමේ සේවා ලබා දීම ද න්‍යෂ්ටික යන්ත්‍රෝපකරණ විද්‍යාගාරය මගින් සිදු කෙරේ.