අපගේ අනු අංශ

    වැඩිදුර තොරතුරු හා විමසීම්

  • තනතුරඅධ්‍යක්ෂක - විකිරණ ආරක්ෂණ හා තාක්ෂණික සේවා
  • නම ප්‍රසාද් මහකුමාර මහතා
  • දුරකථන අංකය 011-207-5232
  • ජංගම දුරකථන අංකය071-807-1371
  • ෆැක්ස් 011-253-3448
  • විද්‍යුත් ලිපිනය prasad@aeb.gov.lk

විකිරණ ආරක්ෂණ සහ තාක්ෂණික සේවා අංශය

විකිරණ ආරක්ෂාව හා ආරක්ෂණය අපි තහවුරු කරන්නෙමු
ගුණාත්මක සේවාවක් සඳහා කැපවුණු මනා පුහුණුවකින් යුතු කාර්‍යමණ්ඩලයක්
නව නිපැයුම් බිහිකිරීම හා ප්‍රවර්ධනය අපගේ අභිලාෂයයි
Previous
Next

විකිරණ ආරක්ෂණ සහ තාක්ෂණික සේවා අංශය, ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ි මණ්ඩලය යටසේ ක්‍රියාේමක වන ප්‍රධානතම විද්‍යාේමක අංශයකි. විකිරණ ආරක්ෂාව සහ න්‍යෂ්ටික සුරක්ෂිතතාවය සම්බන්ධයෙන් රටට අවශය වන විද්‍යාේමක සහ තාක්ෂණික සේවා සැපයීම එම අංශසේ ප්‍රමුඛතම කාර්යය වේ.

න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිතතාවය යනු අන්‍යොන්‍ය වශයෙන් සබැඳුනු සමීප ක්ෂේත්‍ර දෙකකි.

2014 අංක 40 දරණ ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත ප්‍රකාරව, එහි 3(a), 3(c) සහ 3(d) වගන්තීන් හි සඳහන් අරමුණු සාක්ෂාත් කරගනු වස් මෙම අංශය සේවා සැපයීම සිදු කරයි.

වගන්තිය 3(a): න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණයේ සාමකාමී යොදාගැනීම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ දිරිගැන්වීම සහ ඒ තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන සේවා සැපයීම.

වගන්තිය 3(c): න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණයේ සාමකාමී යෙදවුම් වලප්‍රවේසම් සහිත  බව සහ සුරක්ෂිත ක්‍රම සහ ගුණත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා කෙරෙන නව ක්‍රමෝපක්‍රම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ඒවාට ආධාර කිරීම.

වගන්තිය3(d): න්‍යෂ්ටික යොදාගැනීම් සම්බන්ධයෙන් නියාමන අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම පිණිස විකිරණ ආරක්ෂාව සඳහා වන සේවා සැපයීම.

න්‍යෂ්ටික/විකිරණ ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිතතාවයසම්බන්ධයෙන් වන අන්තර්ජාතික සහ ජාතික රෙගුලාසි පූරණය සහ බලාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහ විද්‍යාත්මක සේවා සැපයීම සිදු කෙරෙන්නේ මෙම අංශය මගිනි. තවද, විකිරණ අනාවරණ ය පිළිබඳව වන තාක්ෂණික ක්‍රමවේද රටට හඳුන්වා දීම, ඒ අනුබද්ධ විද්‍යාගාර ඉදිකිරීම, නවක්‍රමවේද හඳුන්වා දීම සහ මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා පියවර ගැනීම අංශයෙන් සිදු කෙරේ. එමගින්, රට තුළ න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂාව මැනැවින් පවත්වාගෙන යාම අංශයේ කාර්යයභාරය යටතට ගෙන තිබේ.

දේශීයව සහ ජාත්‍යන්තරව පුහුණුව ලත් විද්‍යාත්මක, තාක්ෂණිකසහසහය කාර්යයමණ්ඩලයකින් යුතු අංශය, ඉහල සේවා තත්ත්වය, විද්‍යාත්මක නිපුනතාවය සහ විශ්වසනීයත්වය තහවුරු වන සේ ජාතික සමාජ-ආර්ථික ප්‍රගමනය සඳහා දායක වීමට කැපවී සිටියි.

විකිරණ ආරක්ෂණ සහ තාක්ෂණික සේවා අංශය, පහත පරිදි අනුඅංශ 08ක් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වේ.