අපගේ අනු අංශ

    වැඩිදුර තොරතුරු හා විමසීම්

  • තනතුරඅධ්‍යක්ෂක - විකිරණ ආරක්ෂණ හා තාක්ෂණික සේවා
  • නම ප්‍රසාද් මහකුමාර මහතා
  • දුරකථන අංකය 011-207-5232
  • ජංගම දුරකථන අංකය071-807-1371
  • ෆැක්ස් 011-253-3448
  • විද්‍යුත් ලිපිනය prasad@aeb.gov.lk

විකිරණ ආරක්ෂණය

අංශයේ මෙහෙවර ප්‍රකාශයේ සඳහන් වන පරිදි, රටේ විකිරණ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා වන තාක්ෂණික සහය සේවා සැපයීම මණ්ඩලයට අයත් ප්‍රධානතම වගකීමකි. පුද්ගල විකිරණමිතික සේවාව, ක්‍රමාංකන සේවා ආදී මූලික විකිරණ ආරක්ෂණ සේවා හැරුණු කොට වෙනත් සහය සේවා රැසක් ද අංශය විසින් රටට ලබා දෙනු ලැබේ. විකිරණ සේවකයන්, මහජනතාව සහ පරිසරය විකිරණ වල අහිතකර බලපෑම් වලින් මුදාගැනීම සඳහා එම සියලුම සේවා ඔස්සේ ඉලක්ක කෙරේ. රටට අවශ්‍ය විකිරණ ආරක්ෂණ සේවා ලබා දීම සඳහා අංශය විසින් අන්තර්ජාතික පරමාණුක බලශක්ති නියෝජිතායතනය (IAEA), විකිරණ ආරක්ෂණය පිළිබඳව වන අන්තර්ජාතික කොමිසම (ICRP) සහ ජාතික නියාමන ආයතනය වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව(SLAERC) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන සම්මත, රෙගුලාසි, නිර්දේශ සහ තාක්ෂණික මාර්ගෝපදේශ අනුව මෙහෙයුම් ක්‍රමවේද සකස් කර තිබේ. එමගින්, මණ්ඩලය විසින් ලබා දෙනු ලබන ආරක්ෂණ සේවා වල ගුණත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය තහවුරු කෙරේ.

විකිරණ යෙදවුම් යන්ත්රාවගාර සැලසුම් කිරීම සඳහා තාක්ෂණික දායකත්වය ලබා දීම

නියාමන අවශ්‍යතා වලට අනුකූල වන සේ, විකිරණ චිකිත්සා ශල්‍යාගාර, ප්‍රවිකිරණ යන්ත්‍රාගාර සහ විකිරණශීලී අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණකටයුතු සැලසුම් කිරීම පිළිබඳව විශේෂඥ සේවා සහ නිර්දේශ ලබා දීම අංශය මගින් සිදු කෙරේ. මේ සඳහා විකිරණ ශ්‍රාව ඇස්තමේන්තු කිරීම් සහ ගණිතමය ව්‍යුහ විශ්ලේෂණය වැනි මෙවලම් භාවිතා කිරීම මගින් සැලසුම් වල ආරක්ෂිතභාවය සහ සඵලදායී බව තහවුරු කෙරේ.

විකිරණ ආරක්ෂණය සම්බන්ධ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ

අතිශුද්ධ ජර්මේනියම් අනාවරක සහ ගණිතමය ඇල්ගොරිතම භාවිතයෙන් විකිරණ ආරක්ෂණය සහ ඒ ආශ්‍රිත අනාවරක සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර ආයතන සමග සහයෝගීතාවයෙන්  පරීක්ෂණ පවත්වනු ලැබේ. එම පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල ඔස්සේ ජාතික නියාමන පද්ධතිය සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍යවිද්‍යාත්මකපසුබිමඉදිකිරීමසඳහාඉමහත් දායකත්වයක් අංශයවෙතින්ලබාදේ.  නිරාවරණ සහ මාත්‍රා ඇස්තමේන්තු කිරීම,  විකිරණ ආරක්ෂණ මූලධර්ම බලගැන්වීම, වෘත්තීය නිරාවරණ පාලනය වැනි ක්ෂේත්‍ර ඔස්සේ පර්යේෂණ සැලසුම් කරනු ලැබේ.

විකිරණ ආරක්ෂණ නිලධාරීන් සහ විකිරණ සේවකයන් පුහුණු කිරීම

විකිරණ ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙල යටතේ විකිරණ ආරක්ෂණ නිලධාරීන් සහ විකිරණ සේවකයන් සඳහා දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩමුළු සහ පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීමසිදුවේ. ඒ ඒ සේවකයන්ගේ සහ නිලධාරීන්ගේ විෂයය පථය, පළපුරුද්ද සහ අවශ්‍යතාවය අනුව පුහුණු පාඨමාලා අන්තර්ගතය සකස් කරනු ලැබේ. විකිරණ ආරක්ෂණ සහ තාක්ෂණික සේවා අංශය මගින්, විකිරණ ශිල්පින්, විකිරණ චිකිත්සකයන්, යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන්, ඉදිරි-පෙළ නිලධාරීන්, ආපදා ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ නිලධාරීන් ආදී සියලුම විකිරණ සේවකයන් සඳහා සුදුසු පරිදි මූලික විකිරණ ආරක්ෂණය සහ විෂයානුබද්ධ විකිරණ ආරක්ෂණ ක්‍රමවේද පිළිබඳව පාඨමාලා සකස් කර මෙහෙයවීම සිදුකෙරේ.