අපගේ අනු අංශ

    වැඩිදුර තොරතුරු හා විමසීම්

  • තනතුරඅධ්‍යක්ෂක - විකිරණ ආරක්ෂණ හා තාක්ෂණික සේවා
  • නම ප්‍රසාද් මහකුමාර මහතා
  • දුරකථන අංකය 011-207-5232
  • ජංගම දුරකථන අංකය071-807-1371
  • ෆැක්ස් 011-253-3448
  • විද්‍යුත් ලිපිනය prasad@aeb.gov.lk

පුස්තකාල සහ ප්‍රවර්ධන සේවා

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ නිල පුස්තකාලය ක්‍රියාත්මක වනුයේ ද විකිරණ ආරක්ෂණ සහ තාක්ෂණික සේවා අංශය යටතේ වේ. එම පුස්තකාලය සතුව විෂයානුබද්ධ ප්‍රකාශන 2500කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පවතී. න්‍යෂ්ටික සහ විකිරණ තාක්ෂණය පිළිබඳව මුද්‍රිත පොත්, ජර්නල, වාර්ෂික ප්‍රකාශන සහ සඟරා මේ යටතේ පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

ස්ථිර යොමු සේවාව

බාහිර පුද්ගලයන් සඳහා පොත් බැහැර ගෙන යාමේ පහසුකම් මෙතෙක් සපයා නොමැති නමුත්, ඕනෑම අධ්‍යයන අංශ සාමාජිකයෙක්, ශිෂ්‍යයෙක් හෝ පුද්ගලයෙක් සඳහා ස්ථිර යොමු සේවාවක් පවත්වාගෙන යාමට මණ්ඩලය කටයුතු කර තිබේ. වෙබ් අඩවියේ සඳහන් ප්‍රකාශන ලැයිස්තු ඔස්සේ තමන්ට තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රකාශන අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා අවසර ලබා ගත හැකි ය.

ප්‍රකාශන කටයුතු

මණ්ඩලයේ නිල විද්‍යුත්-සඟරාව සහ වාර්ෂික වාර්තාව ඇතුළු සියලු ප්‍රකාශන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරනු ලබන්නේ මෙම අනුඅංශය මගිනි. එසේම, මණ්ඩලය විසින් පළකරනු ලබන අත්පොත්, පත්‍රිකා සහ වෙනත් බහුමාධ්‍ය පළකිරීම් ආදී විෂයානුබද්ධ ප්‍රකාශන සියල්ල සැලසුම් කිරීම, තොරතුරු සම්බන්ධීකරණය කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම සහ බෙදාහැරීම සිදු කෙරෙන්නේ ද මෙම අංශය මගින් වේ.

ප්‍රවර්ධන කටයුතු

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පණතේ 3(a) වගන්ති ප්‍රකාරව න්‍යෂ්ටික සහ විකිරණ තාක්ෂණය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු ද මෙම අනුඅංශය යටතේ සිදු කෙරේ. නවීන, කාර්යක්ෂම න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණික යෙදීම් ජනතාව අතරට ගෙන යාම සහ පවතින තාක්ෂණික ක්‍රමවේද වල ඵලදායිතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඒවා යෙදෙන කර්මාන්ත ආදිය දැනුම්වත් කිරීම මෙම වැඩසටහන යටතේ සිදු කරනු ලැබේ. සමාජ-ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා සාමකාමී යෙදවුම් ඔස්සේ න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම දිරිමත් කිරීම වැඩසටහනේ ප්‍රමුඛ අරමුණකි.

දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන්, පාඨමාලා, ප්‍රදර්ශන, ආරාධිත දේශණ, සාකච්ඡා මණ්ඩප සහ අන්තර්ජාල මෙවලම් භාවිතා කිරීම ඔස්සේ දැනුම බෙදාහැරිම සිදු කෙරේ. එම කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ, සම්මන්ත්‍රණ මෙවලම් සහ වෙනත් ආදර්ශක නිර්මාණය කිරීමත්, විවිධ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා මණ්ඩලය නියෝජනය කරමින් සහභාගී වීමත් අංශයේ වගකීම් සමුදායට අයත් වේ.

න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණය සහ විකිරණ වලයෙදීම් පිළිබඳව මහජනතාව තුළ ඇති අනියත බිය සහ චකිතය තුරන් කිරීමෙන්, එම තාක්ෂණය පිළිබඳව සාධනීය සාකච්ඡාවක් සමාජය තුළ ඉදි කිරීම ප්‍රවර්ධනඅංශයේ ප්‍රධානතම අරමුණ වේ.