අපගේ අනු අංශ

    වැඩිදුර තොරතුරු හා විමසීම්

  • තනතුරඅධ්‍යක්ෂක - විකිරණ ආරක්ෂණ හා තාක්ෂණික සේවා
  • නම ප්‍රසාද් මහකුමාර මහතා
  • දුරකථන අංකය 011-207-5232
  • ජංගම දුරකථන අංකය071-807-1371
  • ෆැක්ස් 011-253-3448
  • විද්‍යුත් ලිපිනය prasad@aeb.gov.lk

තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා

විකිරණ ආරක්ෂණ සහ තාක්ෂණික සේවා අංශයට අයත් තොරතුරු තාක්ෂණ අනුඅංශය මගින් මණ්ඩලයේ අභ්‍යන්තර පරිගණක ජාලය සහ දෘඩාංග සඳහාසේවා පවත්වාගෙන යාම සිදු කරනු ලැබේ.