අපගේ අනු අංශ

    වැඩිදුර තොරතුරු හා විමසීම්

  • තනතුරඅධ්‍යක්ෂක - විකිරණ ආරක්ෂණ හා තාක්ෂණික සේවා
  • නම ප්‍රසාද් මහකුමාර මහතා
  • දුරකථන අංකය 011-207-5232
  • ජංගම දුරකථන අංකය071-807-1371
  • ෆැක්ස් 011-253-3448
  • විද්‍යුත් ලිපිනය prasad@aeb.gov.lk

ද්විතීයික සම්මත මාත්‍රානුමිතික ක්‍රමාංකන සේවය

විකිරණ මිනුම් උපකරණ මගින් ලබාගන්න පාඨාංක වල නිරවද්‍යතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා ඒවා නිවැරදිව ක්‍රමාංකනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. විශේෂයෙන් ම, පුද්ගල ආරක්ෂාව සඳහා යොදාගන්නා මිනුම් උපකරණ ජාත්‍යන්තර තත්ත්ව සහතිකයකට අනුකූලව ක්‍රමාංකනය කිරීම නියාමන කොන්දේසියක් වේ. එසේ නොවන්නේ නම් අදාළ උපකරණයෙන් ලැබෙන මිනුම් අගයයන් නිරවද්‍ය බවට සහතික කිරීමක් ලැබිය නොහැකි ය. විකිරණ සේවකයන්ගේ සහ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව ද මෙමගින් තව දුරටත් තහවුරු කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ ද්විතීයික සම්මත මාත්‍රාමිති ක්‍රමාංකන විද්‍යාගාරය ද, විකිරණ ආරක්ෂණය සඳහා වන ක්‍රමාංකන සඳහා ISO/IEC 17025:2017අන්තර්ජාතික ප්‍රතීතන සහතිකය ලබා තිබේ.එහි ප්‍රාථමික ප්‍රවිකිරණ සම්මතයන් ලෙස IAEA සහ ප්‍රංශයේ “භාර සහ මිනුම් සම්බන්ධයෙන් වන අන්තර්ජාතික කාර්යාංශය”; BIPM (French Bureau International des Poids et Mesures/International Bureau of Weights and Measures) ක්‍රියාත්මක වේ. එසේම මෙම විද්‍යාගාරය ලෝකය පුරා විහිදී ඇති එවැනි ක්‍රමාංකනවිද්‍යාගාර 66න් එකකි. IAEA ද්විතීයික සම්මත මාත්‍රාමිති ක්‍රමාංකන විද්‍යාගාර ජාලයේ එක් සාමාජිකයෙක් වශයෙන්, මෙම විද්‍යාගාරයIAEA මගින්අඛණ්ඩ අධීක්ෂණයට ලක් කෙරේ.

අවශ්‍යතාවය අනුව, විකිරණ ආරක්ෂාව සඳහා යොදාගන්නා සියලුම න්‍යෂ්ටික මිනුම් උපකරණ වාර්ෂිකව හෝ සමාසිකව ක්‍රමාංකනය කළ යුතු වේ. එසේම, උපකරණයක සෑම අලුත්වැඩියාවකින් පසුවත්, එම උපකරණය යළිත් ක්‍රමාංකනය කළ යුතු ය.

ද්විතීයික සම්මත ගැමා විකිරණ කදම්බය

විද්‍යාගාරයේ ප්‍රධාන වගකීමක් වශයෙන් ද්වීතියික සම්මත ගැමා ප්‍රවිකිරකය පවත්වාගෙන යාම සැළකිය හැකි ය. ගැමා ක්‍රමාංකන කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන  සීසියම්(Cs) -137 (662 keV) සහකොබෝල්ට්(Co) -60 (1250 keV) ගැමා විකිරණ ප්‍රභව සහ ප්‍රවිකිරක යන්ත්‍රය නඩත්තු කරමින් පවත්වාගෙන යාම මෙහි දී සිදු කෙරේ. එම ප්‍රභව ජාත්‍යන්තර ක්‍රමාංකන සම්මතයන්ට අනුකූල වන පරිදි පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

වෛද්‍ය සම්මත එක්ස්-කිරණ කදම්බය

ISO 4037 ජාත්‍යන්තර සම්මතයට අනුකූල වන පරිදි, එක්ස්-කිරණ මිනුම් සහ ජනන උපකරණ ක්‍රමාංකනය කිරීම සඳහා පටු-වර්ණාවලි වෛද්‍ය එක්ස්-කිරණ කදම්බය පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

චිකිත්සා සම්මත ක්‍රමාංකන

විකිරණ චිකිත්සාව සහ අධිවිකිරණ එක්ස්-කිරණ යෙදවුම් සඳහා යොදාගන්නා විකිරණ ජනක, මිනුම් උපකරණ ආදිය ක්‍රමාංකනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික සංවර්ධන කටයුතු මේ වන විට විද්‍යාගාරය විසින් ආරම්භ කර තිබේ.මෙම වැඩපිළිවෙල සමග ම රෝග නිධාන හඳුනාගැනීම සහ ප්‍රතිකර්ම කිරීම සඳහා භාවිතා කෙරෙන විකිරණ ජනක වල තත්ත්ව පාලනය හා තත්ත්ව සහතික කිරීම සඳහා සේවාවක් ද ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත.

දීපව්‍යාප්ත ක්‍රමාංකන සේවාව

විකිරණ මාපක, මාත්‍රාමාපක, විකිරණ තැවරීම් හඳුනාගන්නා උපකරණ සහ එක්ස්-කිරණ හෝ ගැමා කිරණ භාවිතා වන වෛද්‍ය උපකරණ ක්‍රමාංකනය කිරීම සඳහා දීපව්‍යාප්ත සේවාවක් ලබා දීම විද්‍යාගාරයේ ප්‍රමුඛතම කාර්යභාරය වේ.