නවෝත්පාදනය, කාර්යක්ෂමතාවය සහ ඵලදායීතාවය

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය විසින් දේශීය අවශ්‍යතා, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අභිමතයන්, පිරිවැය ඵලදායීතාවය සහ පුළුල් අදහස් පිළිබඳව හොඳින්ස ලකා බලා නිෂ්පාදන සමූහයක්ම නිෂ්පාදනය කරයි. කාර්මික හා පර්යේෂණ ක්‍ෂේත්‍රවල වර්තමාන ගැටළු විසඳාලීම උදෙසා අපගේ නිෂ්පාදන කළඹ අඛණ්ඩව සංවර්ධනය කිරීම ව්‍යාප්ත කිරීම සිදු කෙරේ. විශේෂයෙන්ම න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය සහ විද්‍යා අධ්‍යාපනය යන අංශ සඳහා වන නිෂ්පාදන විසඳුම් මෙයට ඇතුළත් ය. අපගේ අවධාරණය මුලිකවම කේන්ද්‍රගත වන්නේ අපගේ පද්ධතිවල පරිපූර්ණත්වය කෙරෙහිය. මෙම සන්දර්භය තුළ, “පරිපූර්ණත්වය” යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ අපගේ පාරිභෝගිකයන් ඉල්ලා සිටින කාර්යයන් ඉටු කිරීමට අපගේ නිෂ්පාදන සහ පද්ධති සූදානම් බව සහතික කිරීම
සඳහා අවශ්‍ය සියල්ල අපි විසින් සපයන බවයි. අභ්‍යන්තර හා බාහිර උපදේශනය, පුහුණුව සහ තාක්ෂණික
සහාය මෙයට ඇතුළත් වේ.