විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය වල ආරක්ෂක කළමනාකරණය පිළිබඳ නවතම IAEA ප්‍රකාශනයක් එළි දැක්වේ ..

විකිරණශීලී ද්‍රව්‍යවල ආරක්ෂාව සඳහා වන ප්‍රතිපත්ති, සැලසුම්, ක්‍රියා පටිපාටි සහ ක්‍රියාවලීන් ස්ථාපිත කිරීම සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම, භාවිතය, ගබඩා කිරීම සහ ආශ්‍රිත පහසුකම් යනාදිය ආරක්ෂණ කළමනාකරණයට ඇතුළත් වේ. ආරක්‍ෂක පද්ධති ඵලදායී, විශ්වාසනීය ලෙස ක්‍රියාත්මක වන බව සහ අවශ්‍ය සම්පත් සමඟින් පවත්වාගෙන යන බව සහතික කිරීමට, ආරක්‍ෂක කළමනාකාරිත්වය සහාය වේ. තාක්‍ෂණික සහ නීති විශාරදයින්ගේ පුළුල් දායකත්වය මත පදනම්ව පුද්ගලයන්, ක්‍රියා පටිපාටි සහ උපකරණ එකිනෙක හා ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක වන බවත්, ආරක්ෂාව සඳහා වගකිව යුතු නායකත්වය සහ පිරිස් ඒ සඳහා ඉහළම කැපවීම පෙන්නුම් කරන බවත් තහවුරු කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය මෙවලමක් ලෙස ආරක්‍ෂක කළමනාකරණය යොදා ගැනෙයි. විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන ආයතන  තුළ ශක්තිමත් න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂක සංස්කෘතියක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙම නවතම ප්‍රකාශනය මඟින් මාර්ගෝපදේශ සපයනු ලබයි. මෙම ප්‍රකාශනය (PDF) පහත සබැඳිය ඔස්සේ  පහත යොමුව ඔස්සේ නොමිලයේ ලබා ගත හැකිය.

https://www.iaea.org/publications/14717/security-management-of-radioactive-material-in-use-and-storage-and-of-associated-facilities