எமது பிரிவுகள்

    தொடர்பு விபரங்கள்

அணுப் பகுப்பாய்வு பரிசோதனைச் சேவைகள்

mZrf;jp gFg;gha;T ghpNrhjid Nritfshdit nfk;kh ];ngf;l;Nuhnkl;up Ma;tfk;> My;gh ];ngf;l;Nuhnkl;up kw;Wk; nkhj;j My;gh-gPl;lh mstply; Ma;tfk;> vf;];-Nu /g;Nshurd;rd; (vf;];MHv/g;) gFg;gha;T Ma;tfk;> J}z;ly; ,ize;j gpsh];kh kh]; ];ngf;l;Nuhnkl;up (Irpgp-vk;V) Ma;tfk;> INrhNlhg;G tpfpjk; kh]; ];ngf;l;Nuhnkl;up (IMHvk;v];) Ma;tfk; Nghd;w mjd; gpujhd Ma;tfq;fs; %yk; toq;fg;gLfpd;wd.

கெம்மா ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி ஆய்வகம்

nfk;kh ];ngf;l;Nuhnkl;up Ma;tfk; mjd; thbf;ifahsHfSf;F Iv];X / I,rp 17025: 2017 f;F ,zq;f nray;gLtjd; %yk; caH jukhd Nritia cWjpnra;tJld;> Ma;tfq;fis ghpNrhjid nra;tjw;fhd rHtNjr epakq;fs;; kw;Wk; njhopy;El;g uPjpahf rupahd ghpNrhjid KbTfis njhlHe;J toq;Ffpd;wd. rHtNjr mZrf;jp epWtdk; (I.V.,.V) elj;jpa Ma;tfq;fSf;F ,ilapyhd xg;gPLfs; kw;Wk; jpwik Nrhjidfspy; gq;Nfw;Fk; Ma;tfq;fs;> ju cWjpg;gLj;jy; kw;Wk; gFg;gha;T KbTfspd; juf; fl;Lg;ghl;Lf;fhd fUtpfshf cs;sd. ,e;j epakq;fs;; xU ghpNrhjid Ma;tfj;jhy; milaf;$ba kpf caHe;j jukhf cyfstpy; mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sd. nfk;kh ];ngf;l;Nuhnkl;up Ma;tfkhdj nfk;kh ];ngf;l;Nuh];Nfhgp El;gj;ijg; gad;gLj;jp nghUl;fs; kw;Wk; nghUs;fspy; fjpHtPr;R Nrhjidfis Nkw;nfhs;tjpy; ftdk; nrYj;JfpwJ.

khjpupfspy; fjpupaf;fj; jpiuaplYf;fhd ehd;F Nrhbak; mNahilL [NaI (Tl)], nfk;kh fz;lwpjy; Kiwikfs;; kw;Wk; khjpupfspy; fjpupaf;f epa+f;isLfis NkYk; milahsk; fhzTk; mstplTk; %d;W caH J}a n[Hkhdpak; [HPGe] mbg;gilapyhd caH-njspTj;jpwd; nfhz;l nfk;kh ];ngf;l;Nuhnkl;up Kiwikfs;; ,e;j Ma;tfj;jpy; cs;sd.

jw;NghJ epfo;j;jg;gl;l rpy Kf;fpa ghpNrhjidfis gpd;tUkhW RUf;fkhff; $wyhk;>

,wf;Fkjp nra;ag;gl;l ghy; kh: rPrpak; -137 (rpv]; -137) kw;Wk; rPrpak; -134 (rpv]; -134) NubNahD}f;isil milahsk; fhz;gjw;fhf ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l ghy; czTfspy; nfk;kh ];ngf;l;Nuh];Nfhgpiag; gad;gLj;jp ];fpuPdpq; ghpNrhjid nra;ag;gLfpwJ.

njhw;Wf;fs;;. ghy; czTfspYs;s KO fpuPk; ghy; gTlH> rWf;fg;gl;l ghy; gTlH> Foe;ij ghy; czTfs; kw;Wk; Cl;lr;rj;J Nehf;fq;fSf;fhf ghy; NrHf;fg;gl;l gpw nghUl;fs; Mfpait mlq;Fk;.

EfHNthH ghJfhg;G mjpfhurig ,dhy; tpjpf;fg;gl;Ls;s murhq;f tpjpKiwfspd;gb> LDB36 / 73-1995.07.15 ,d; Cs-137 My; Vw;gLk; fjpHtPr;rpd; msT ghy; gTlUf;F 20 Bq / Kg f;Fk; FiwthfTk; Vida czTfspy; 100 Bq / Kg f;Fk; cWjp nra;ag;gl Ntz;Lk;..

tpupthd ghpNrhjid KbTfs; kw;Wk; Ma;tf mwpf;iffs; KiwNa Nkyjpf KbntLf;Fk; my;yJ xOq;FKiw eltbf;iffSf;fhf thbf;ifahsHfs; my;yJ epakpf;fg;gl;l xOq;FKiw mikg;GfSf;F Neubahf toq;fg;gLfpd;wd.

1: கெம்மா ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி ஆய்வகம்

2: கெம்மா ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி ஆய்வகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள ர்Pபுந கண்டறிதல் முறைமைகள்;

எக்ஸ்-ரே ஃப்ளோரசன்சன் (எக்ஸ்ஆர்எஃப்) ஆய்வகம்

vf;];-Nu /g;Nshurd;]; (vf;];MHv/g;) El;gk; vd;gJ cynfq;fpYk; gutyhfg; gad;gLj;jg;gLk; xU Kf;fpa mZrf;jp gFg;gha;T El;gkhFk;. ,J nghUs; my;yJ nghUs; nra;ag;gl;l mbg;gil Ntjpapay; $Wfis milahsk; fhz;fpd;wJ. ,e;j El;gk; kw;w ,urhad NrhjidfSf;F khwhf moptpy;yhj Kiwahf fUjg;gLtJld; ,J ghpNrhjidapd; khjpupia Nehf;fj;jpw;fhf rpijf;f Ntz;Lk;. vdNt> ifj;njhopy;Jiw kw;Wk; Muha;r;rp mgptpUj;jpr; nray;ghLfSf;F ,J ed;ikfis toq;FtJld; mtw;wpd; vjpHfhy gad;ghl;bw;fhf khjpup ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk;.

,e;j El;gj;jpd; NkNyAs;s jpwidg; Gupe;J nfhz;l tho;tpay; tpQ;Qhdg; gpuptpd; vf;];MHv/g; Ma;tfk; cs;ehl;Lf; ifj;njhopy;fs;> Vw;Wkjp kw;Wk; ,wf;Fkjp nghUl;fs; kw;Wk; xU khjpupapy; cs;s $Wfis milahsk; fhz Ntz;ba fy;tp Muha;r;rp Nehf;fq;fSf;fhd gFg;gha;T Nrhjidfis toq;FfpwJ. xNu Neuj;jpy; jdpj;jdp $Wfis milahsk; fhz;gJ kw;Wk; khjpupapd; rjtPjk; my;yJ kpy;ypaDf;fhd (gpgpvk;) gFjpfis mstpLtjw;fhd msT eltbf;iffs; Mfpa ,uz;ilAk; nra;a KbAk;.

Ma;tfk; Kf;fpakhf %d;W ghpNrhjidfis nra;fpwJ>,

 • vuprf;jp gutf;$ba vf;];MHv/g; my;yJ <.b.vf;];.MH.v/g;. 
 • nkhj;j cs; gpujpgypg;G XRF my;yJ TXRF. 
 • ngupa nghUl;fSf;fhd Ma;tfj;jpy; cs;s ,l Nrhjidfs; kw;Wk; moptpy;yhj NrhjidfSf;F NghHl;lgps; vf;];MHv/g;. 

tzpf kw;Wk; Muha;r;rp mgptpUj;jp Nehf;fq;fSf;fhf gpd;tUk; khjpup Nkl;upf;];fSf;fhf
Nrhjid Nritfis Nkw;nfhs;s KbAk;;>

 • kz; kw;Wk; tz;ly; khjpupfs;.
 • jhtu khjpupfs;.
 • czT gz;lq;fs;. 
 • jhJf;fs; kw;Wk; ghiwfs;> fw;fs; kw;Wk; re;Njfj;jpw;fplkhd fyitapd; jq;fk; / nts;sp
  nghUl;fs;.
   
 • fyit gFg;gha;tpw;fhd %y cNyhfq;fs; kw;Wk; cNyhfj;jhy; nra;ag;gl;l nghUl;fs;.
 • gFg;gha;T kw;Wk; mq;fPfhuj;jpw;fhf ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l my;yJ cs;ehl;by; jahupf;fg;gLk; njhopy;Jiw nghUl;fs;.
 • ePH tpirahopfs;> Foha;fs;> Foha;fs;> ciyfs;> mbg;gil
  fyit gFg;gha;T kw;Wk; mupg;G Ma;Tf;fhd ,l-gFg;gha;tpw;fhd cNyhf fl;likg;Gfs; Nghd;w njhopy;Jiw nghUj;Jjy;fspd; gFg;gha;T.
 • cNyhff; fiyg;nghUl;fs;> rpiyfs;> fyit gFg;gha;Tf;fhd gpujpfs; kw;Wk; mry; jd;ikia mq;fPfupj;jy; Nghd;w njhy;nghUs; nghUl;fs;.
 • xOq;FKiw my;yJ rl;l Nehf;fq;fSf;fhf fyit gFg;gha;tpw;fhf ,af;fg;gl;l nghUj;jkhd cUg;gbfs;.

tpupthd ghpNrhjid KbTfs; kw;Wk; mwpf;iffs; KiwNa Nkyjpf KbntLf;Fk; my;yJ xOq;FKiw eltbf;iffSf;fhf thbf;ifahsHfSf;Nfh my;yJ epakpf;fg;gl;l xOq;FKiw mikg;GfSf;Nfh jukhd kw;Wk; msTrhH mbg;gil gFg;gha;T Neubahf toq;fg;gLfpd;wd.

உரு 03: எக்ஸ்-ரே ஃப்ளோரசன்சன் (எக்ஸ்ஆர்எஃப்) ஆய்வகம்

உரு .04: எக்ஸ்-ரே ஃப்ளோரசன்ஸ் (எக்ஸ்ஆர்எஃப்) ஆய்வகத்தின் நுனு-ஓசுகு இன் செயற்பாடு

உரு. 05: போர்ட்டபிள் எக்ஸ்ஆர்எஃப் இயந்திரம்

ஆல்பா ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி மற்றும் மொத்த ஆல்பா-பீட்டா ஆய்வகம்

Rw;Wr;#oy; fjpHtPr;R fz;fhzpg;G jpl;lj;jpw;F cjTtjw;fhf My;gh fjpHtPr;R-ckpOk; NubNah epa+f;iyLfis milahsk; fhz;gjw;F vy;.v];.b My;gh ];ngf;l;Nuh];Nfhgpia nra;J tUfpwJ. NghHl;lgps; VH khjpup rhjdq;fSld; thrid jputpa njhlHr;rpahd fhw;W fz;fhzpg;G fhw;wpy; ,Ue;J ntspNaWk; fjpHtPr;R khRghl;il re;Njfpf;Fk; gFjpapypUe;J fhfpjj;ij tbfl;l fhw;W khjpupfis Nrfupf;fpwJ. nkhj;j My;gh gPl;lh kw;Wk; Fwpg;gpl;l My;gh ckpo;g;ghsHfshy; cUthf;fg;gLk; fjpupaf;fj;jd;ikf;F ,j;jifa tbfl;b fhfpj khjpupfs; ,e;j Ma;tfj;jpy; gFg;gha;T nra;ag;glf; $bajhf cs;sJ. fjpHtPr;R khRghl;il gFg;gha;T nra;tjw;fhf ,aw;if J}a;ikahd ePH my;yJ tzpf kw;Wk; ifj;njhopy; %yq;fspd; fopTePUf;Fk; ,e;j tifahd ghpNrhjid nra;ag;gl KbAk;.

Gjpa nkhj;j My;gh-gPl;lh mstply;; Kiw rkPgj;jpy; NrHf;fg;gl;l epiyapy;> nkhj;j My;gh kw;Wk; nkhj;j gPl;lh fjpHtPr;R eltbf;iffis mstpLtjd; %yk; fjpupaf;f khRghl;bw;fhf> Ma;tfj;jpd; nray;ghLfis ntt;NtW %yq;fspypUe;J ePH kw;Wk; fopTePiur; ghpNrhjpf;Fk; Nehf;fpy; tpupTgLj;jyhk; vd;W ek;gg;gLfpwJ. ,e;j gFg;gha;T Nrit 1980 Mk; Mz;bd; 47 Mk; ,yf;f Njrpa Rw;Wr;#oy; rl;lj;jpd; xOq;FKiw Njitia g+Hj;jp nra;tij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJld; Rw;Wr;#oy; mikr;rpd; tHj;jkhdp mwptpj;jy; %yk; tUq;fhyj;jpy;> ,e;j khjpupAld; nra;ag;gLk; ghpNrhjidfis Vida khjpupfSf;fhf tpupTgLj;Jtjw;fhd Kaw;rpfs; vLf;fg;gl cs;sd.

xNu Neuj;jpy; vl;L khjpupfspy; ghpNrhjidfisr; nra;af;$ba fhd;ngHuhtpd; rkPgj;jpa My;gh ];ngf;l;Nuhnkl;up rhjdj;ijr; ,izj;Jf; nfhz;ljd; %yk;> tzpf kw;Wk; Muha;r;rp mgptpUj;jp Nehf;fq;fSf;fhf My;gh ];ngf;l;Nuhnkl;up ghpNrhjid nray;jpwdpd; Mw;wiy mjpfupf;f Kbe;Js;sJ. 

உரு. 06: எட்டு எண்ணும் அறைகளுடன் கூடிய ஆல்பா ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்

உரு 07: மொத்த ஆல்பா பீட்டா கவுண்டர்

ஐசோடோப்பு விகித மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி (ஐஆர்எம்எஸ்) ஆய்வகம்

rkPgj;jpy; rHtNjr mZrf;jp mikg;gpd; njhopy;El;g xj;Jiog;G %yk; ,yq;ifapy; Kjy; I.MH.vk;.v]; Ma;tfj;ij vy;.v];.b epWtpAs;sJ. jput kw;Wk; jpl khjpupfspy; fhHgd; (rp)> i`l;u[d; (vr;)> Mf;]p[d; (X) kw;Wk; ry;gH (v];) Mfpatw;wpd; epiyahd INrhNlhg;Gfis mstplf;$ba INrhNlhg;G tpfpj kh]; ];ngf;l;Nuhnkl;upf; (IMHvk;v];) El;gq;fisg; gad;gLj;jp epiyahd INrhNlhg;Gfspd; gFg;gha;tpy; Gjpa topKiwfis cUthf;Fk; gzpapy; vy;.v];.b <Lgl;Ls;sJ. 

உரு 08: ஐசு-ஆளு கருவி

உரு 08: ஐசு-ஆளு கருவியின் புஊ கூறு

தூண்டக்கூடிய ஜோடி பிளாஸ்மா மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி (ஐசிபி எம்எஸ்) ஆய்வகம்

உரு 09: ஐஊP-ஆளு கருவி

The LSD Division has established the ICPMS instrument (Agilent 7800) to analyze the trace and heavy metal elements in the various sample metrics, The ICPMS technique is facilitating to measure multi elemental concentrations in parts per billion (ppb) levels in different sample types such as water, soil/sediments, and plant materials.