பேராசிரியர் எஸ்.ஆர்.டி. ரோசா

தலைவர் - இலங்கை அணுசக்தி சபை (ளுடுயுநுடீ)

பேராசிரியர் ரோசா கல்வித்துறையில் மிகவும் ஆற்றல் வாய்ந்த கதாபாத்திரமாக இருந்து வருகிறார், மேலும் அவர் ஒரு சிறந்த உடலியல்கூறு விரிவுரையாளராகவும் கல்வியாளராகவும் கருதப்படுகிறார். பேராசிரியர் தனது முதலாவது உடலியற்கூறு பி.எஸ்.சி. (சிறப்பு முதல் வகுப்பு), பட்டத்தினை 1979 இல் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்திலும், எம்.எஸ். உடலியல்கூறு பட்டத்தினை 1982 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவின் பிட்ஸ்பர்க், பென்சில்வேனியாவிலுள்ள பிட்ஸ்பர்க் பல்கலைக்கழகத்திலும் அவரது பி.எச்.டி அணு உடலியற்கூறு பட்டத்தினை 1987 இல் பிட்ஸ்பர்க் பல்கலைக்கழகத்திலும் பூரணப்படுத்தினார்.

பேராசிரியர் ரோசா 1980 ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை விரிவுரையாளராக இருந்து வருவதுடன், இதுவரை ஏறத்தாழ 40 ஆண்டுகால கல்வி விரிவுரைகளை மேற்கொண்டுள்ளார். தற்போது அவர் கொழும்பு பல்கலைக்கழகம், ஸ்கூல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் ஆகியவற்றின் கற்கை வடிவமைத்தல் குழுவின் உறுப்பினராக பணியாற்றி வருவதுடன், அவர்pன் சிறந்த ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகளுக்காக பல தேசிய மற்றும் சர்வதேச விருதுகளை வென்றுள்ளார். உடலியற்கூறு கொள்கைகளை அன்றாட வாழ்க்கையில் நடக்கும் நிகழ்வுகளுடன் இணைக்கின்ற ஈடு இணையற்ற திறனைக் கொண்டவராக அவர் காணப்படுகின்றார். எனவே மாணவர்கள் அவரது கருத்தரங்குகள் மற்றும் பேச்சுக்களில் கலந்து கொள்ள மிகவும் விரும்புகிறார்கள்.
வென்றெடுக்கப்பட்ட விருதுகளில் சில பின்வருமாறு: உலக உச்சி மாநாட்டிற்கான (றுளுயு 2011) பரிந்துரைப்பு – இது உலகின் சிறந்த மின்-உள்ளடக்கம் மற்றும் மிகவும் புதுமையான ஐ.சி.டி பயன்பாடுகளைத் தேர்ந்தெடுத்து ஊக்குவிப்பதற்கான உலகளாவிய நடவடிக்கையாகும். 2010: மெரிட்- 10 வது சர்வதேச ஆசிய பசிபிக் ஐ.சி.டி அலையன்ஸ் (யுPஐஊவுயு) விருதுகள் 2010 மலேசியாவின் கோலாலம்பூரில் நடைபெற்றறது. பி.சி.எஸ் இலங்கை பிரிவு ஏற்பாடு செய்த தேசிய சிறந்த தரமான மென்பொருள் விருதுகள் (Nடீஞளுயு) 2010 இல் தங்கப்பதக்க விருது.
பேராசிரியர் ரோசாவுக்கு பல பணிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன, அவைகளில் சில வருமாறு: அவர் 1989 முதல் 2003 வரை மற்றும் 2005 முதல் 2013 வரை க.பொ.த. (உயர்தர) உடற்கூறியல் பரீட்சை வினாப்பத்திர தயாரித்தல் குழுவில் உறுப்பினராக இருந்துள்ளார். 2004, 2005 மற்றும் 2006 ஆம் ஆண்டுகளில் இலங்கை உடற்கூறியல் நிறுவனத்தின் தலைவராக பணியாற்றினார். கொழும்பு பல்கலைக்கழக விஞ்ஞான ஆசிரியர் சங்கத்தின் தலைவர் (2000 – 2009) ஆக இருந்துள்ளார். பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கத்தின் கூட்டமைப்பின் செயலாளர் (2006ஃ07) பதவி வகித்துள்ளார். தொடர்பான ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் இலங்கையின் க.பொ.த. (உஃத) இற்;கான புதிய உடற்கூறியல் பாடத்திட்டத்தை செயல்படுத்துவதை கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல் (1995-1996 முதல்). புதிய சீர்திருத்தங்களின் கீழ் (2005 முதல் 2007 வரை) 10 – 13 ஆம் தரங்களிற்கான உடற்கூறியல் பாடத்திட்டங்களைத் தயாரிப்பதற்காக கல்வி அமைச்சினால் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர் ஃ ஆலோசகராக பணியாற்றினார். பிரித்தானியாவில் காமன்வெல்த் கல்விப் பணியாளர் பெல்லோஷிப் – 2004. மேலும் அவர் உடற்கூறியல் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களிடையே மிகவும் பிரபலமானதும் தனித்துவமானதுமான புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார். இலங்கையில் உடற்கூறியல்; தொடர்பான அனைத்து ஒலிம்பியாட்ஸ் போட்டிகளையும் ஆரம்பித்துவைப்பது அவரது அறிவாற்றலேயாகும்;.

 

 

fyhepjp tpN[yhy; kPnfhl

(M.B.B.S- nfhOk;G> M.D (fjpupaf;ftpay;))

fyhepjp lgps;a+. kPnfhl mth;fs; Rfhjhu mikr;Rld; ,izf;fg;gl;l xU fjpupaf;f epGzj;Jt MNyhrfuhfTk;> mZ kUj;Jtk; kw;Wk; fjpupaf;ftpay; Jiwapy; ,UgJ Mz;LfSf;Fk; Nkyhd mDgtj;ijAk; nfhz;Ls;shh;. mtH 1993 ,y; nfhOk;G gy;fiyf;fof kUj;Jt gPlj;jpypUe;J vk;.gp.gp.v]; gl;lk; ngw;whH. ,yq;ifapd; Njrpa kUj;JtkidapYk;> nky;NghHdpy; cs;s nrapd;l; tpd;nrd;l;]; kUj;JtkidapYk;> M];jpNuypahtpd; mbnya;by; cs;s iyy; nkf;tpd; kUj;JtkidapYk; jdJ KJfiy gapw;rpia Ie;J Mz;Lfspy; G+h;j;jp nra;jhH. fyhepjp kPnfhl nfhOk;G KJfiy kUj;Jt epWtdj;jpy; ,Ue;J fjpupaf;ftpay; Jiwapy; vk;.b. gl;lk; ngw;wpUg;gJld;; 2005 Mk; Mz;by; Nguitr; rhd;wpjo; ngw;w rpwg;G fjpupaf;ftpayhsuhf jFjp ngw;whH. gp.,.b rp.b ];Nfdpq;fpw;fhf A.v];.V. kw;Wk; Kk;ig kw;Wk; ,e;jpahtpd; nrd;idapy; mZ kUj;Jtj;jpy; gapw;rp ngw;whH.

1993 Mk; Mz;by; kUj;Jt mjpfhupahf jdJ njhopiyj; njhlq;fpa mtH ehl;bd; gy kUj;Jtkidfspy; gzpahw;wpAs;shh;. 2000 Mk; Mz;by; KJfiy kUj;Jt epWtdj;jpy;  fjpupaf;ftpay; gapw;rpj; jpl;lj;jpy; Eioe;j
mth; 2005 ,y; MNyhrid toq;Fk; fjpupaf;ftpayhsuhf jFjp ngw;W Mjhu itj;jparhiy gygpl;ba> khtl;l nghJ itj;jparhiy khj;jiw kw;Wk; Mjhu itj;jparhiy jq;fy;y Mfpatw;wpy; gzpahw;wpdhh;

jw;NghJ mtH ,yq;if mZrf;jp rigapd;; (SLAEB) gzpg;ghsuhfTk;;> kfufikapy; cs;s Njrpa Gw;WNeha; kUj;Jtkidapy; (mNgf;\h kUj;Jtkid) fjpupaf;f epGzj;Jt  MNyhrfuhfTk; gzpahw;Wfpd;whh;. 2015 Kjy; nghyP]; kUj;Jtkidapy; nfsut MNyhrf fjpupaf;ftpayhsuhfTk; gzpahw;wp tUfpd;whH. mtH ,yq;if fjpupaf;ff; fy;Y}upapd; Nguit cWg;gpduhf cs;shH. nfhOk;gpd; kUj;Jt KJfiy epWtdj;jpd; fjpupaf;ftpay; Jiwapy; KJfiy NjHTfis gapw;Wtpg;gjpy; <Lgl;Ls;shH.

fyhepjp n[arpq;fk; n[aRfpj;jd;

gpvr;.b - Nfg;lTd;> vk;.v];.rp- Nguhjid> gp.v];.rp (rpwg;G) - aho;g;ghzk;> nrlh - ANf

fyhepjp n[aRfpj;jd; mth;fs; jw;NghJ nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; mZ tpQ;Qhdj; Jiwapd; %j;j tpupTiuahsuhfTk;> 2019 Kjy; rHtNjr Nfhl;ghl;L clw;$wpay;; epiyaj;jpd; (I.rp.b.gp) gq;fhsuhfTk; nraw;gl;L tUfpd;whh;. Nfg;lTd; gy;fiyf;fofj;jpy; GNuhl;Nlhd; gPk; fjpupaf;f rpfpr;irapy; clw;$wpay; gp.vr;.b ngw;Ws;shh;. ,yq;if tpQ;Qhd Nrit (v];.vy;.v];.v];) ,d; fPo; gzpahw;wpa mth; kUj;Jt clw;$wpapay;> kUj;Jt fjpupaf;f rpfpr;ir kw;Wk; fjpHtPr;R ghJfhg;G Mfpatw;wpy; gj;J Mz;LfSf;Fk; Nkyhd njhopy;rhh; mDgtk; ngw;wtH. xU fy;tprhh; kUj;Jt clw;$wpapayhsh; vd;w tifapy; ,th; If;fpa ,uhr;rpaj;jpd; gjtpazpapdh; kw;Wk; fy;tp mgptpUj;jpr; rq;fj;jpdhy; (SEDA) caHfy;tpapy; Mrpupauhf mq;fPfhuk; ngw;Ws;shh     

 

Nguhjid gy;fiyf;fofj;jpy; kUj;Jt clw;$wpay;; vk;.v];rp gl;lj;ij Kbj;j gpd;dH> fyhepjp n[aRfpj;jd; mth;fs; 2005 Mk; Mz;by; aho;g;ghzk; Nghjdh kUj;Jtkidapy; ,ize;Jnfhz;lhh;. mq;F mtH njy;ypg;giy Gw;WNeha; rpfpr;ir epiyaj;jpy; kUj;Jt rpfpr;iraspj;jy; clw;$wpapayhsuhfTk;> MH.gp.X. MfTk; gzpahw;wpdhH. IV<V njhopy;El;g xj;Jiog;G jpl;lk; gpVgp/ 6/001> yh> gg;Gth epa+fpdpah> 2018 Nk ,y; ,lk;ngw;w Co-60 rpfpr;ir ,ae;jpuj;jpd; epiyia kjpg;gpLtjw;Fk; xl;Lnkhj;j kUj;Jt fjpupaf;f kUj;Jt rpfpr;iria kjpg;gpLtjw;Fk; I.V.<.V epGzj;Jt gzpapy; fyhepjp n[aRfpj;jd; gq;Nfw;whH.”    

 

,yq;if mZrf;jp rigapd; (SLAEB) gzpg;ghsuhf ,Ug;gNjhL khj;jpukd;wp> jw;NghJ kUj;Jt clw;$wpapayhsh;; kw;Wk; fjpupaf;ftpayhsHfSf;fhd KJfiy kw;Wk; gapw;rp jpl;lq;fis xUq;fpizj;J tUfpd;whH. jw;NghJ fyhepjp n[aRfpj;jd; mth;fs;> ,yq;iff;F Kf;fpakhdjhfTk; mtruj; NjitahfTKs;s Neha; fz;lwpjYf;fhd fjpupaf;f nray;Kiwapd; NghJ Nehahspf;fhd kUe;jpd; msit cj;jkg;gLj;Jtjw;fhf jPtpukhd Ma;T eltbf;iffspy; <Lgl;LtUfpd;whh;. fjpupaf;f rpfpr;ir> mZ kUj;Jtk;
kw;Wk; fjpHtPr;R Nlhrpnkl;up Nghd;w gpw JiwfspYk; Muha;r;rpfis Nkw;nfhz;L tUfpd;whh;. mtH jw;NghJ gy gpvr;b kw;Wk; vk;v];rp Muha;r;rp jpl;lq;fis Nkw;ghHit nra;JtUfpd;whh; ,yq;if kUj;Jt clw;$wpay; rq;fj;jpd; (v];.vy;.vk;.gp.v];) jiytuhfTk;> Mrpa-Xrpahdpah kUj;Jt clw;$wpay; mikg;Gfspd;
$l;likg;gpdJ (
AFOMP) tpQ;Qhdf;; FOtpd; cWg;gpduhfTk;> I.V.<.V Njrpa jpl;l xUq;fpizg;ghsH – RAS6096 MfTk;> kUj;Jt clw;$wpay; kw;Wk; Gw;WNeha; Muha;r;rpf;fhd njw;fhrpa epiyaj;jpd; (v];.rp.vk;.gp.rp.MH)> gpujhd gj;jpupif MrpupauhfTk;> kUj;Jt clw;$wpay;; KJfiy gl;lj;jpd; jpl;l xUq;fpizg;ghsuhfTk; fyhepjp n[aRfpj;jDf;F Nkyjpf nghWg;Gfs; cs;sd. mtH gPlq;fs; kl;lj;jpy; (vr;.b.rp> rp.b.,.rp kw;Wk; I.b) gy;NtW FOf;fspd; cWg;gpduhfTk; gzpahw;wp tUfpd;whH.

vr;.b. fky; gj;krpwp

2015-2019 tiu khfhz rigfs; kw;Wk; cs;shl;rp mikr;rpd; Kd;dhs; nrayhsuhfTk; gpujhd epiwNtw;W cj;jpNahfj;juhfTk; mikr;rpd; gpujhd fzf;fPl;L cj;jpNahfj;juhfTk;; nray;gl;lhH. mt;tg;NghJ mikr;ruit kWrPuikg;gpd; tpisthf tpisahl;L kw;Wk; cs;Jiw tptfhuq;fs; kw;Wk; cs;ehl;L mYty;fs; vd;gd Nkyjpf mikr;ruit tplaq;fshf NrHf;fg;gl;bUe;jd. mj;Jld;> ,yq;if epHthf Nritapy; 32 tUl mDgtk; nfhz;ltuhfTk; ,th; fhzg;gLfpd;whh.  

mtH gy;NtW Jiwfspy; gy;NtW gjtpfspy; gzpahw;wpAs;shh;. 2011-2015 tiu nfhOk;G kw;Wk; fSj;Jiw Mfpatw;wpy; murhq;f KftH / khtl;l nrayhsuhf gzpahw;wpdhH. 2006-2011 tiu ,yq;if mgptpUj;jp njhopy;El;gf; fy;tp epWtdj;jpd; gzpg;ghsh; ehafkhf gzpahw;wpaJld;> mjd;NghJ jiyik fy;tp mjpfhupahfTk; gpujhd epiwNtw;W cj;jpNahfj;juhfTk; gzpahw;wpdhH. rk;ge;jg;gl;l mikr;Rf;fspy; nrayhsuhf gzpahw;wpa fhyj;jpy;> mth; ,yq;if cs;Sh; MSif epjpak; kw;Wk; cs;Sh; fld; mgptpUj;jp epjpak; Mfpatw;wpd; jiytuhfTk; ,yq;if fpupf;nfl;bd; jFjptha;e;j mjpfhupahfTk; nghWg;Gkpf;f Kf;fpa gjtpfis tfpj;Js;shh;. NkYk;> efu mgptpUj;jp mjpfhurig> ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig> Njrpa fy;tp Mizf;FO> ,yq;if mgptpUj;jp epHthf epWtdk; (];yplh) kw;Wk; = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; epHthf rig cWg;gpduhfTk; gzpahw;wpAs;shh;.         

 

jw;NghJ mtH ,yq;if mZrf;jp rigapd;; (SLAEB) gzpg;ghsuhf nraw;gLfpd;whh;. ntt;NtW Kf;fpa gjtpfspy; gzpGupAk; NghJ. mnkupf;fh> ,q;fpyhe;J> nejHyhe;J> M];jpupah> n[Hkdp> rpq;fg;g+H> maHyhe;J> Jgha;>
vj;jpNahg;gpah> [g;ghd;> njd; nfhupah> ,e;jpah> ghfp];jhd;> gpypg;igd;];> gq;fshNj\;> ,e;NjhNdrpah> rPdh kw;Wk; M];jpNuypah Mfpa ehLfspy; cs;s ,yq;if gpujpepjpfis topelj;jTk; gpujpepjpj;Jtg;gLj;jTk; mtUf;F xU nghd;dhd tha;g;G fpilj;jJ.