எமது பிரிவுகள்

    தொடர்பு விபரங்கள்

  • பதவிபணிப்பாளர் (ஐயுனு)
  • பணிப்பாளர் பெயர்டி.ஆர். விராஜ் எதிரிசிங்க
  • தொலைபேசி 941-120-75233
  • கையடக்கத் தொலைபேசி 947-181-11651
  • Email viraj@aeb.gov.lk

பாடசாலைகல்விப்பிரிவு (முன்மொழியப்பட்டது)

mZ tpQ;Qhd kw;Wk; njhopy;El;gk; (vd;v];b) MdJ MNuhf;fpak;> czT cw;gj;jp> ifj;njhopy; nray;Kiwfspd; ghJfhg;G kw;Wk; nray;jpwid Nkk;gLj;Jtjw;fhd GJikahd topfs;> ,aw;if tsq;fs; kw;Wk; tptrhaj;ij rpwg;ghf epHtfpj;jy; kw;Wk; fzprkhf gq;fspg;G nra;jy; Nghd;w ekJ md;whl tho;f;ifapd; xt;nthU mk;rj;ijAk; njhLfpd;wJ. cyfpd; nropg;G kw;Wk; tho;f;ifj; juj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhd vd;v];bapd; ,e;j Mokhd gq;fspg;Gfs; ek; r%fj;jpy; gyUf;Fj; njupatpy;iy. mZrf;jp gad;ghLfspd; ePbj;j jd;ikia caH gapw;rp ngw;w kw;Wk; Cf;fkspf;Fk; gzpahsHfspd; topahf kl;LNk mila KbAk; vd;gij mwpe;j SLAEB> mZ tpQ;Qhd kw;Wk; njhopy;El;gk; (vd;v];b) fw;gpj;jy;> khztHfSf;F tpopg;GzHT> fjpHtPr;R toq;Ftjpy; tpQ;Qhd kw;Wk; ,aw;gpay; MrpupaHfspd; gapw;rp kw;Wk; fy;tpf;F Mjutspj;J kypT fl;lzj;jpy; fy;tp fUtpfs;> ghlj;jpl;l Nkk;ghl;Lf;F nghWg;ghd jug;gpdh;fis Cf;Ftpj;jy; Nghd;wtw;iw toq;fp tUfpd;wJ. 

நாம் வாழும் சமூகத்திற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் நன்மைகள்.

  • xt;nthU FbkfDk; vd;v];b Fwpj;j nghJ mwpitAk; ey;y mZFKiwiaAk; ngWtij cWjpnra;jy;.                                                                        
  •  ghlrhiyapypUe;J ntspNaWNthUf;F vd;v];b Jiwapy; vjph;fhy topfhl;liy toq;Fjy;                                                                                                
  • mZ tpQ;Qhdpfshf khw khztHfspilNa cw;rhfj;ij Vw;gLj;Jjy

எங்கள் பங்காளர்கள் யார்?

  • fy;tp mikr;rpd; tpQ;Qhdf;; fpis
  • Njrpa fy;tp epWtdj;jpd; tpQ;Qhdf;; fpis