எமது பிரிவுகள்

    தொடர்பு விபரங்கள்

நிதி

Previous
Next

epWtdj;jpw;fhd epjpiag; ngWjy;> epWtdj;jpw;Fs; epjpfis epHtfpj;jy; kw;Wk; gy;NtW nrhj;Jf;fSf;fhd epjp nrytpdq;fisj; jpl;lkpLjy; Mfpatw;Wf;F nghWg;ghd Kf;fpa gFjpahf SLAEB ,d; epjpg; gpupT cs;sJ. ,J gpw muR epWtdq;fSld; njhlHGnfhs;tNjhL> epjp xOq;FKiw fl;likg;gpw;Fs; epWtdj;jpd; midj;J nray;ghl;L eltbf;iffisAk; Nkw;nfhs;tjw;Fj; Njitahd epjp Kfhikj;Jtk; kw;Wk; epjpf; fl;Lg;ghl;il tpidj;jpwDld; cWjp nra;fpwJ.

epjp gpuptpd; Kf;fpa flikfs; kw;Wk; nghWg;Gfs;

  •     tUlhe;jpu fzf;nfLg;gpd; %yk; nrhj;Jf;fisg; ghJfhj;jy;@ nrhj;Jf;fspd; ngWkjp kw;Wk; ngsjPf ,Ug;ig cWjpg;gLj;Jjy;.

  •     tUkhdk;> nryT> nrhj;Jf;fs; kw;Wk; nghWg;Gfs; Mfpatw;wpd; midj;J epjp nfhLf;fy; thq;fy;fisAk;; gjpT nra;jy;.

  •     fhRg; gha;r;ry;fis epHtfpj;jy;

  •     khjhe;j kw;Wk; tUlhe;j tuT nryTj; jpl;lq;fs; kw;Wk; fzpg;Gfisj; jahupj;jy;

  •     toq;Fdh;fs; kw;Wk; gpw nfhLg;gdTfis Kfhikj;Jtk; nra;jy;

  •   khjhe;j kw;Wk; tUlhe;j epjpf;$w;Wf;fisAk; gFg;gha;TfisAk; jahupj;jy;

  •      Kf;fpa je;JNuhgh jPh;;khdq;fis vLg;gjpy; rigf;Fk; gpuNjr gzpg;ghsh;fspw;Fk; cjTjy;