தரக் கொள்கை

,yq;if moptpy;yhj ghpNrhjidf;fhd rhd;wpjo; epiyak; (rpgpvd;bb) MdJ Iv];X / I,rp 17024: 2012 kw;Wk; Iv];X / I,rp 9712: 2012 Mfpatw;wpd; gb jdJ thbf;ifahsHfspd; jpUg;jpf;F ek;gfukhd jFjptha;e;j kw;Wk; rhd;wpjo; Nritfis toq;FfpwJ.

rhd;wpjo; eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjpy; gf;fr;rhHgw;w jd;ikapd; Kf;fpaj;Jtj;ij rpgpvd;bb
Gupe;Jnfhs;tJld;> Mh;tj;ij epHtfpj;J rhd;wpjo; eltbf;iffspd; Nehf;fj;ij cWjp nra;fpwJ. ntspg;gilj;jd;ik> xUikg;ghL kw;Wk; ,ufrpaj;jd;ik Fwpj;J midj;J tpz;zg;gjhuHfSf;Fk; rkkhd tha;g;ig toq;f cWjpg+z;Ls;sJ.

rpgpvd;bbapd; midj;J CopaHfSk; juf; ifNal;bd; cs;slf;fj;ij ed;F mwpe;jpUg;gJld; ifNaL kw;Wk; njhlHGila Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nfhs;iffs; kw;Wk; eilKiwfSf;F ,zq;f> vy;yh Neuq;fspYk; epHthfj;jpd; nray;jpwid njhlHe;J Nkk;gLj;j rpgpvd;bb cWjpg+z;Ls;sJ

rp.gp.vd;.b.b apd; Nehf;fk; ,yq;ifapy; vd;.b.b ifj;njhopy;> vd;.b.b gadHfs; kw;Wk; gue;j
r%fj;jpw;F xU kjpg;ig cUthf;f ,yq;ifapy; moptpy;yhj ghpNrhjid (vd;.b.b) gzpahsHfs; rhd;wpjo; kw;Wk; jFjp eltbf;iffis epWTtJk; vspjhf;FtJk; MFk;.

Fwpj;Jiuj;j Nehf;fq;fs;:

  •  mjd; Nehf;fk; kw;Wk; jpwDf;Fs; rhd;wpjo; ngw tpUk;Gk; midj;J rhd;wpjo; tpz;zg;gjhuHfSf;Fk; rkkhf mZff;$bajhf ,Uj;jy;.
  • rhd;wpjo; kw;Wk; msTNfhy; Fwpj;j mjd; Kbtpy; gf;fr;rhHgw;wtuhf ,Uj;jy
  • ve;jnthU gq;Fjhuupd; Njitaw;w nry;thf;fpypUe;J RahjPdkhf ,Ug;gJ kw;Wk; mjd; tzpfj;ij njhopy; uPjpahf elj;Jjy;
  • rhd;wpjo; eltbf;iffspd; njhopy;El;g cs;slf;fj;ij njhlHe;J kjpg;gha;T nra;J Nkk;gLj;jjp jpwikahd gzpahsHfSld; (rhd;wpjo;fs;> NjHthsHfs; Nghd;wit) CBNDT I
    Nkk;gLj;Jjy;;.

gzpg;ghsh; ehafk;
,yq;if mZrf;jp rig