அழிவற்ற பரிசோதனைக்கான சான்றிதழ் நிலையம்

இலங்கையில் முதன்முதலாக இலங்கை அணுசக்தி சபையின் அங்கீகாரம் பெற்ற பிசிபி
ICNDT அங்கீகாரம் பெற்ற தனிப்பட்ட சான்றிதழலளித்தல் நிலையம்
Previous
Next

,yq;if moptpy;yhj ghpNrhjidf;fhd rhd;wpjo; epiyak; (rpgpvd;bb) MdJ Iv];X / I,rp 17024: 2012 kw;Wk; Iv];X / I,rp 9712: 2012 Mfpatw;wpd; gb jdJ thbf;ifahsHfspd; jpUg;jpf;F ek;gfukhd jFjptha;e;j kw;Wk; rhd;wpjo; Nritfis toq;FfpwJ. kpd;tY kw;Wk; GJg;gpf;fj;jf;f vuprf;jp mikr;rpd; fPOs;s ,yq;if mZrf;jp rig (SLAEB) rpgpvd;bb-,yq;if rhd;wpjo; jpl;lj;jpd; nraw;jpl;l cupikj;Jtj;ijf; nfhz;Ls;sJ. rpgpvd;bb 2009 ,y; epWtg;gl;lJld; ,J Iv];X 17024: 2012 ,d; gb ,yq;if mq;fPfhu rigahy; ,zf;f kjpg;gPl;bw;fhf mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sJ. NkYk;> ,J vd;.b.b.apy; gzpahsH rhd;wpjo; ngWtjw;fhd I.rp.vd;.b.b gd;Kf mq;fPfhu xg;ge;jk; (vk;.MH.V) ml;ltiz 2 ,d; fPo; gjpTnra;ag;gl;l gzpahsH rhd;wpjo; mikg;G (gp.rp.gp) MFk

பதிவுசெய்யப்பட்ட அலுவலகம்

Kftupmoptpy;yhj ghpNrhjidf;fhd
Njrpa rhd;wpjo; epiyak; (rpgpvd;bb)

rp / X@ ,yq;if mZrf;jp rig

,y. 60/460>

Ng];iyd; tPjp>

nty;yk;gpl;b>

,yq;if.

njhiyNgrp (0)112533427-8

njhiyefy; (0) 112533448

kpd;dQ;ry;  cbndt@aeb.gov.lk
tiyjsk; https://aeb.gov.lk

செயல்பாட்டு முகவரி

moptpy;yhj ghpNrhjidf[O1] ;fhd Njrpa rhd;wpjo; epiyak; (CBNDT)


rp / X@ moptpy;yhj Nrhjidf;fhd Njrpa epiyak; (NCNDT)>

977/18,GYf` re;jp>
fz;b tPjp> fsdpa>
,yq;if.

njhiyNgrp +94(0)112987854 Ext. 323
njhiyefy; +94(0)112987851
kpd;dQ;ry;  cbndt@aeb.gov.lk
tiyjsk; https://aeb.gov.lk