எமது பிரிவுகள்

    தொடர்பு விபரங்கள்

  • பதவிபணிப்பாளர் (ஐயுனு)
  • பணிப்பாளர் பெயர்டி.ஆர். விராஜ் எதிரிசிங்க
  • தொலைபேசி 941-120-75233
  • கையடக்கத் தொலைபேசி 947-181-11651
  • Email viraj@aeb.gov.lk

கதிர்வீச்சுசெயலாக்கபிரிவு

Nehf;nfy;iy

tptrhak;> Rw;Wr;#oy;> Rfhjhuk;> njhy;ypay; kw;Wk; ifj;njhopy; NjitfSf;F Nrit nra;tjw;fhf fjpHtPr;R njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp nghUl;fis cUthf;Fjy; kw;Wk; ,izj;Jf;nfhs;sy;.

Nritfs; – MH.gp.v];

,yq;if mZrf;jp rigapd;; fjpHtPr;R nrayhf;f gpupT (MH.gp.v];)> madhf;fy;; fjpHtPr;irg; gad;gLj;jp nghUs; mgptpUj;jp kw;Wk; ngWkjp Nrh;j;jy; Mfpatw;wpd; Kjd;ik Nehf;fj;Jld; Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp eltbf;iffis elj;JfpwJ. mj;Jld; gpd;tUtdtw;wpYk; ,J <Lgl;Ls;sJ.

  • MNyhrid Nritfis toq;Fjy; kw;Wk;

  • ehl;by; fjpHtPr;R nrayhf;f njhopy;El;gj;ij Nkk;gLj;Jjy;.

gpuptpd; Muha;r;rp mgptpUj;jp eltbf;iffs; tptrhak;> Rw;Wr;#oy;> Rfhjhuk;> fyhr;rhu ghuk;gupaj;ijg; ghJfhj;jy; cs;spl;l gy;NtW tifahd gad;ghLfspy; ftdk; nrYj;jpAs;sd.

,e;j gpuptpd; Fwpg;gplj;jf;f rhjidfspy; fjpHtPr;R njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp cUthf;fg;gl;l Rw;Wr;#oy; el;G kw;Wk; er;R my;yhj jhtu tsHr;rp Cf;Ftpg;ghsH / vyprpl;lH kw;Wk; ghf;BupirL / g+Q;irf; nfhy;yp rpl;NlhgtH”> #oy; el;G kw;Wk; kf;Fk; rpwg;G ePh; cwpQ;Rjy; (SWA)> i`l;u[y; fhak; Mil> ftH-ngy;yl; Miy / tpij tsUk; eLj;ju AGROWIN Mfpait mlq;Fk;. ,yq;if Gj;jhf;Fdh; Mizf;FOthy;; Vw;ghL nra;ag;gl;l r`rf; epkTk;; – 2014″> Njrpa Nghl;b kw;Wk; fz;fhl;rpapy; Rw;Wr;#oy; Jiwapd; fPo; jpwe;j gpuptpy; rpl;NlhgtH” jahupg;Gf;F tpUJ toq;fg;gl;lJ.

MNyhrid Nritfisg; nghWj;jtiu> kUj;Jt rhjdq;fSf;fhd (mWit rpfpr;ir ifAiwfs; Nghd;wit) Rw;Wr;#oy; el;Gld; $ba nfk;kh fjpHtPr;R fUj;jilapid mwpKfg;gLj;Jtjw;fhf> nfk;kh fjpHtPr;R ,zf;fkhd %yg;nghUl;fis milahsk; fhz;gjpYk; mtw;wpd; nray;jpwid kjpg;gpLtjpYk; kUj;Jt rhjd cw;gj;jpahsHfSf;F Njitahd MNyhrid Nritfs; kw;Wk; njhopy;El;g cjtpfis ,e;j gpupT toq;fpAs;sJ. “njhopy;Jiw ,urhadq;fs; Kfhikj;Jtj;jpw;fhd njhopy;El;g MNyhridf; FO (lhf;kpf;)” (,yq;ifapy; Nuhl;lHlhk; khehl;il nray;gLj;Jtjw;fhd Njrpa nfhs;if cUthf;Fk; mikg;G) ,d; gupe;Jiug;gb> mghafukhd vj;jpyPd; Mf;irL fUj;jilf;F khw;whf nrytopg;G rpupQ;r;fs;> kUj;Jt Milfs; Nghd;witfSk; ,yq;iff;F vyf;l;uhd; gPk; fjpHtPr;R njhopy;El;gj;ij mwpKfg;gLj;JtJ njhlHghd eltbf;iffspYk; Fwpg;ghf fk;gp kw;Wk; Nfgps; njhopYf;F> ehl;bd; Kd;dzp njhopyjpgHfSld; ,ize;J ,J <Lgl;Ls;sJ. ,yq;ifapy; <gp trjp ,y;yhj epiyapy;>
Mrpa-grpgpf; gpuhe;jpa ehLfspd; cjtpAld; g+Hthq;f Muha;r;rp eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

tpQ;Qhdk;

madhf;fy; fjpHtPr;rpd; ntspg;ghL xU mZtpypUe;J (madpahf;fk;) xU Rw;Wg;ghij vyf;l;uhid ,lkhw;wk; nra;tjw;Fk; / my;yJ xU vyf;l;uhid mjpf Mw;wy; kl;lj;jpw;F (cw;rhfk;) Kd;Ndw;Wtjw;Fk; toptFf;Fk;. ,Ug;gpDk;> madpahf;fk; kw;Wk; cw;rhfk; ,uz;Lk; vjpHtpidahw;Wk; capupdq;fshd Nf\d;];> mdhd;fs;> /g;uP Nubf;fy;fs; kw;Wk; ghypkiuNr\d;> FWf;F ,izj;jy;> rPuopT> xl;Ljy; Nghd;w Ntjpapay; vjpHtpidfisj; njhlq;Ftij Nehf;fp ,af;fg;gLfpd;wd. ,jdhy;> vyf;l;uhd; fw;iw> nfk;kh kw;Wk; vf;];-
fjpHtPr;Rfs; nghJthf Nkk;gl;l nghUl;fis cUthf;f kw;Wk; epiyahd Ntshz;ik> Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G> Rfhjhuk;> ghypkH njhopy;El;gk;> fyhr;rhu ghuk;gupaj;ijg; ghJfhj;jy; Nghd;w gy;NtW tifahd gad;ghLfSf;fhd nghUs; gz;Gfis khw;wpaikf;fg; gad;gLj;jg;gLfpd;wd.