எமது பிரிவுகள்

    தொடர்பு விபரங்கள்

  • பதவிபணிப்பாளர் (ஐயுனு)
  • பணிப்பாளர் பெயர்டி.ஆர். விராஜ் எதிரிசிங்க
  • தொலைபேசி 941-120-75233
  • கையடக்கத் தொலைபேசி 947-181-11651
  • Email viraj@aeb.gov.lk

ஐசோடோப் எகோலஜி பிரிவு(முன்மொழியப்பட்டது)

tptrha gapHfspy; ePH gad;ghl;il Nkk;gLj;Jtjw;fhf INrhNlhg;G El;gq;fisg; gad;gLj;Jtjd; %yk; twl;rp epiyikfspd; fPo; gapHfspd; cw;gj;jpj;jpwid mjpfupj;jy;” vd;gjw;F tpNrl Kf;fpaj;Jtkspj;J capupay; Kiwikfis ifahs;tjw;fhd xU jpl;lj;ij INrhNlhg;G #oypay; Jiwapy; ];Nyg; njhlq;fpAs;sJ. ehl;bd; twz;l tya gFjpfspy; NjHe;njLf;fg;gl;l gapHfSf;F ePHg;ghrd ml;ltizia mwpKfg;gLj;jp epHtfpg;gNj ,e;j jpl;lj;jpd; Nehf;fkhFk;.

tpQ;Qhdk;

epiyahd INrhNlhg;Gfs; capupay; Kiwikfspy; ngUk;ghYk; l;NurHfshfg; gad;gLj;jg;gLtJld;> fhyg;Nghf;fpy; khw;wq;fs; kw;Wk; nray;Kiwfisf; fz;fhzpf;Fk; mtw;wpd; jpwd; Rw;Wr;#oy; Muha;r;rpf;F mjpf Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jitahFk;. INrhNlhg;G #oypay; MdJ Rw;Wr;#oy; gpur;rpidfis jPHg;gjw;fhf rupahd kw;Wk; Mf;fg+Htkhd topfspy; INrhNlhg; l;NurHfisg; gad;gLj;JfpwJ. kz;zpd; Mtpahjy; kw;Wk; gapH ,lkhw;w Mtpahjy; J}z;Ljiyg; gpupg;gJ gw;wpa Ma;tpdhy; cw;gj;jp nra;ag;glhj kz; Mtpahjy; %yk; ePH ,og;gpd; tpfpjj;ijg; Gupe;Jnfhs;s cjTtJld; ,jdhy; ePHg;ghrdk; my;yJ kioapd; %yk; fpilf;Fk; ePH mtw;wpd; tho;f;ifr; Row;rpapd; ntt;NtW fl;lq;fspy; gapH vLg;gjw;F cfe;jjhf ,Uf;Fk;. ePH gad;ghl;L nray;jpwid Nkk;gLj;Jtjw;fhd Kaw;rpfspy; tptrhapfs; kz; Mtpahtijf; Fiwf;f cjTk;
topfhl;Ljy;fis cUthf;f eltbf;if vLg;gjw;F ,J cWJizahf cs;sJ.