විකිරණ තාක්‍ෂණය පිළිබඳ ජාතික සේවා සැපයුම්කරු
ජාතියේ සංවර්ධනයට කැපවූ වසර 50ක්
ගුණාත්මක ජීවිතයක් සඳහා න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණය
Previous
Next
අප ගැන

අපි කවුරුද

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය යනු විදුලිබල අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන , 2014 අංක 40 දරන ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත මගින් පිහිටුවන ලද ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයකි. විකිරණ හා විකිරණශීලී සමස්ථානික තාකන්ෂණය පුළුල් පරාසයක යොදාගනු ලබන අතර වෛද්‍ය, කෘෂිකාර්මික, කාර්මික, බලශක්ති සහ පාරිසරික යන අංශ වල සංවර්ධනයට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දේ. ශ්‍රී ලංකාව තුල ඉහත කී ක්ෂේත්‍රයන්හි මෙම තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය සතු වගකීමකි.

න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය ඔස්සේ ජාතියේ තිරසාර සංවර්ධනය.

ව්‍යාපෘති

අපගේ නවතම ව්‍යාපෘති තොරතුරු

2022 – 2023 වසර සඳහා වන කලාපීය සහයෝගීතා ගිවිසුමෙහි (Regional Cooperation Agreement) ඉදිරි සැලසුම

කිසියම් රටක සංවර්ධනය සදහා ඒ ඒ රටවල් අතර  සහයෝගීතාවය අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. කලාපීය සහයෝගීතා ගිවිසුම ( Regional Cooperation Agreement) යනු  ආසියාවේ සහ පැසිෆික් කලාපයේ රටවල් අතර...

වැඩිදුර කියවන්න