කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලය හා විද්‍යාගාර පරිශ්‍රය

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය
අංක 60/460, බේස්ලයින් පාර,
ඔරුගොඩවත්ත, වැල්ලම්පිටිය,
ශ්‍රී ලංකාව.

+ 94-11-2533427-8
+ 94-11-2533449

ෆැක්ස්: + 94-11-2533448

officialmail@aeb.gov.lk

SLGC බියගම

ශ්‍රී ලංකා ගැමා මධ්‍යස්ථානය
බියගම අපනයන සැකසුම් කලාපය,
A කොටස, වල්ගම, මල්වාන,
ශ්‍රී ලංකාව.

+94-11-2487756-7

ෆැක්ස්: + 94-11-2487758

officialslgc@aea.gov.lk

NCNDT කැලණිය

නිර්විනාශක පරීක්ෂණ ජාතික මධ්‍යස්ථානය
ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය,
977/18, බුලුගහ හන්දිය, නුවර පාර, කැලණිය
.

+94-11-2987854

ෆැක්ස්: + 94-11-2987851