ව්‍යාපෘති

අපගේ නවතම ව්‍යාපෘති තොරතුරු

2022 – 2023 වසර සඳහා වන කලාපීය සහයෝගීතා ගිවිසුමෙහි (Regional Cooperation Agreement) ඉදිරි සැලසුම

කිසියම් රටක සංවර්ධනය සදහා ඒ ඒ රටවල් අතර  සහයෝගීතාවය අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. කලාපීය සහයෝගීතා ගිවිසුම ( Regional Cooperation Agreement) යනු  ආසියාවේ සහ පැසිෆික් කලාපයේ රටවල් අතර...

වැඩිදුර කියවන්න