අපගේ අනු අංශ

    වැඩිදුර තොරතුරු හා විමසීම්

 • තනතුරඅධ්‍යක්ෂක - මුල්‍ය
 • නම දිලීප අසරප්පෙරුම මහතා
 • දුරකථන අංකය 011-253-3426
 • ජංගම දුරකථන අංකය076-017-1696
 • ෆැක්ස් 011-253-3448
 • විද්‍යුත් ලිපිනය dileepa@aeb.gov.lk

මූල්‍ය අංශය

Previous
Next

මූල්‍ය අංශය යනු ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ලයේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබන අංශයකි. මෙමගින් ආයතනික ක්‍රියාවලීන් සඳහා වන අරමුදල් සපයා ගැනීම, අරමුදල් කළමනාකරණය කිරීම, විවිධ ආයතනික කර්තව්‍යයන් සඳහා අරමුදල් වැය කිරීම පිළිබඳ සැලසුම් සකස් කිරීම වැනි ක්‍රියාවලීන් ඉටු කරනු ලබයි. මුල්‍ය නියාමන ප්‍රතිපත්තීන්ට අනුකූලව, කාර්යක්ෂම මුල්‍ය කලමනාකරණය හා මුල්‍ය පාලනය තුලින් ආයතනික කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය සහාය ලබාදීම උදෙසා අදාළ රාජ්‍ය ආයතන සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරගෙන යයි.

 • වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණ මගින් වත්කම් වල වටිනාකම සහ භෞතික පැවැත්ම තහවුරු කිරීම.
 • සියලුමමූල්‍ය ගනුදෙනු , ආදායම් , වියදම් , වත්කම් හා වගකීම් පිළිබඳ වාර්තා තබා ගැනීම.
 • මුදල් ප්‍රවාහකළමනාකරණය.
 • වාර්ෂිකවසහ මාසිකවඅය වැය වාර්තා සකස්කිරීම හා පුරෝකථනය.
 • සැපයුම් සහ වෙනත් ගෙවීම්කළමනාකරණය.
 • වාර්ෂිකව සහ මාසිකව මූල්‍ය ප්‍රකාශ සැකසීම සහ විශ්ලේෂණය.
 • අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට සහ අනෙකුත් අංශභාර අධ්‍යක්ෂකවරුන් හටඋපායමාර්ගික තීරණ ලබා ගැනීමට සහායවීම.