මනෝරි රත්නායක මහත්මිය

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - මුල්‍ය

මනෝරි රත්නායක මහත්මිය 2011 සිට ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ (SLAEB) මූල්‍ය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ලෙස කටයුතු කරයි.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් වාණිජවේදී (විශේෂ) උපාධිය ලැබීමෙන් පසු මනෝරි රත්නායක මහත්මිය 1995 දී එවකට පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරියට (AEA) කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභියෙකු ලෙස (ගිණුම්) සම්බන්ධ වූවාය. පසුව ඇය සහකාර ගණකාධිකාරී සහ  ගණකාධිකාරී තනතුරු වලට උසස් කරනු ලැබීය. එසේම ඇය මාස තුනක පමණ කාලයක් මූල්‍ය අංශයේ වැඩබලන ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරනු ලැබීය.

ඇය AEA හි සේවය කරමින් සිටියදී 2008 දී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ, පශ්චාත් උපාධි කළමනාකරණ ආයතනයෙන් (PIM) රාජ්‍ය පරිපාලනය පිලිබඳ පශ්චාත් උපාධිය  ලබා ගත්තාය. ඇය මූල්‍ය, බදු සහ ප්‍රසම්පාදන යන ක්ෂේත්‍රවල දේශීය පුහුණුවීම් කිහිපයක් ලබා ගෙන ඇත.

මනෝරි රත්නායක මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයෙහි වසර 20 කට වඩා සේවය කර ඇති ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරිණියකි.