අරමුණු

  • අභ්‍යන්තර පරීක්‍ෂා සහ පාලන පද්ධතිය අඛණ්ඩව සමාලෝචනය කිරීම
  • දෝෂ සහ වංචා හඳුනා ගැනීම
  • ආයතනයේ වත්කම් හා වගකීම් සත්‍යාපනය කිරීම
  • කළමනාකරණ කාර්යයන් සමාලෝචනය කිරීම
  • ගිණුම් වල නිරවද්‍යතාවය සහ ගිණුම්කරණ පිළිවෙත් පිළිපැදීම සත්‍යාපනය කිරීම

ඉලක්කය

අඩුපාඩු, දෝෂ අවම කිරීම සහ අදාළ නීති රීති හා පිළිගත් ක්‍රියා පටිපාටිවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට ආයතනයට සහාය වීම.

දැක්ම

ආයතනයේ අවදානම් හඳුනා ගැනීම, ඇගයීම සහ අවම කිරීම සඳහා ක්‍රියාකාරීව සහාය වන සහ අභ්‍යන්තර පාලනයන් සහ අඛණ්ඩ වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා යෝජකයෙකු ලෙස සේවය කරන, ස්වාධීන හා අපේක්‍ෂිත සම්පතක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩල කළමනාකාරීත්වය සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වෙතින් පිළිගැනීමට ලක්වීම.

මෙහෙවර

සංවිධානයේ මෙහෙයුම් කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම සහ අගය එකතු කිරීම සඳහා ස්වාධීන, ඉලක්කගත, සහතික කිරීම් සහ උපදේශන ක්‍රියාකාරකම් සැපයීම. අවදානම් කළමනාකරණයේ පලදායීතාවය තක්සේරු කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ක්‍රමානුකූල හා විනයගරුක ප්‍රවේශයක් ගෙන ඒමෙන් ආයතනයේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට උපකාරී වීම.

තනතුර: අභ්‍යන්තර විගණක

නම: අනුෂා චන්ද්‍රමාලි මහත්මිය

දුරකථන: 011-2075236

ජංගම: 071-1223560

ෆැක්ස් අංකය: 011-253-3448

විද්‍යුත් තැපෑල: anusha@aeb.gov.lk