මානෙල් චන්ද්‍රසේකර මහත්මිය

අධ්‍යක්ෂක-පරිපාලන

මානෙල් චන්ද්‍රසේකර මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ පරිපාලන ලෙස 2017 අප්‍රේල් 03 දින සිට රාජකාරි කරනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයට එක් වීමට ප්‍රථම ඇය වෘත්තීය පුහුණු සහ නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබූ ජාතික යොවුන් සේනාංකයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ්‍ය පරිපාලන සහ මුල්‍ය ලෙස ස්ථිර තනතුරේ සේවය  කරන ලදී.

චන්ද්‍රසේකර මහත්මිය 1993 වසරේ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ සත්ව විද්‍යා අංශයේ උපදේශිකාවක් (Demonstrator) ලෙස සේවය කළ අතර, 1994 වසරේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යාපෘති සහායිකාවක ලෙස වනජීවී සංරක්ෂණ පර්යේෂණ කටයුතුවල රාජකාරි කරන ලදී. 1994 වසරේදී  විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබූ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යභිවර්ධන සංගමයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක ලෙස ස්ථිර පත්වීම් ලබා 2007 වසර දක්වා එම ආයතනයේ සේවය කරන ලදී.

2007 – 2009 වසරවල දී වෘත්තීය පුහුණු සහ නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති තෘතියක හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ කාර්යාල කලමනාකරු ස්ථිර තනතුරට පත් වූ අතර 2009 වසරේ සිට 2012 වසර දක්වා ජනාධිපති කාර්යාලය යටතේ තිබූ ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ (පාලන, කළමනාකරණ හා මානව සම්පත්) ස්ථිර තනතුරේ සේවය කරන ලදී.

2012 – 2014 දක්වා මානෙල් චද්‍රසේකර මහත්මිය ධිවර අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති නාරා (NARA) ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ පරිපාලන හා මානව සමිපත් (වැඩ බලන) ලෙස රාජකාරී කරන ලදී. ජාතික යොවුන් සේනාංකයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ලෙස උසස්වීම් ලැබීම අනුව නාරා ආයතනයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.

මානෙල් චන්ද්‍රසේකර මහත්මිය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සත්ව විද්‍යා විශේෂ උපාධිය හැදෑරු අතර වනජීවී සංරක්ෂණ හා කලමනාකරණය විශේෂවේදී විෂය ලෙස හදාරන ලදී.

නාරා ආයතනයේ වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ ලෙස සේවය කරන කාලසීමාවේදී, ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයෙන් රාජ්‍ය කලමනාකරණය පිළිබඳව පශ්චාත් උපාධිය හදාරන ලදී.

චන්ද්‍රසේකර මහත්මිය ඊට අමතරව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි කළමනාකරණ ආයතනයෙන් රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබඳව පශ්චාත් උපාධිය ලබාගෙන ඇත.

චන්ද්‍රසේකර මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයේ කාර්යාල කලමනාකරණය ඩිප්ලෝමාව, ප්‍රසම්පාදනය හා කොන්ත්‍රාත් පරිපාලන ඩිප්ලෝමාව සහ උසස් ඩිප්ලෝමාව හදාරන ලදී. ජාතික ඵලදායිතා ආයතනය මඟින් ඵලදායිතා ඩිප්ලෝමාව හදාරා ඇති  අතර, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි ආයතනය මඟින් E – Government පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව සහ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව හදාරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයේ කාර්යාල කලමනාකරණ ඩිප්ලෝමාවේ කුසලතා සහතිකයක් ද සමඟ ඩිප්ලෝමාව ලබාගන්නා චන්ද්‍රසේකර මහත්මිය, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබූ ජාතික ඵලදායිතා ආයතනයේ 2015/16 වසරේ ඉහලම ලකුණු ලබාගත් ඩිප්ලෝමාලාභිනියද විය.

චන්ද්‍රසේකර මහත්මිය ඇයගේ වෘත්තීය තුළ වඩාත් දැනුමින් පරිපුරණ නිලධාරිනියක් වන අතර 2012 වසරේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ, පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන නවෝත්පාදන නිලධාරීන් 30 අතරට තේරී පත් වූ අතර එම ආයතනයෙන් රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය ලබාගැනීමට ICTA ආයතනයෙන් ශිෂ්‍යත්වයක් ද හිමිවිය.

චන්ද්‍රසේකර මහත්මිය මේ වන විට පරිපාලන ක්ෂේත්‍රයේ වසර 28ක සේවා කාලයක් සම්පුර්ණ කර ඇත.