චම්පා කේ. දිසානයක

චම්පා කේ. දිසානයක

චම්පා කේ. දිසානයක මහත්මිය දැනට ජීව විද්‍යා අංශයේ අධ්‍යක්ෂක ලෙස සේවය කරයි.  ඇය 1993 දී රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කෘෂිකර්ම උපාධිය ලබා ගත්තාය. 1995 දී විද්‍යාත්මක නිලධාරිනියක් ලෙස පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරියට බැඳුනාය.

ඇය 2010 දී කොළඹ  විශ්වවිද්‍යාලයෙන් න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව පිළිබද විද්‍යාශුරී  උපාධිය ලබා ගත්තාය. ඇය 2004 සිට ජේෂ්ඨ විද්‍යාත්මක නිලධාරිනියක ලෙස සේවය කිරීමෙන් පසු 2016  වසරේදී නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක- ආහාර හා කෘෂිකර්ම ලෙස සේවය උසස් කරනු ලැබීය.

ඇය 2000 වසරේදී පාංශු විද්‍යා හා ශාක පෝෂණය යන ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳව, ඔස්ට්‍රියාවේ පිහිටි FAO /IAEA ජෛව තාක්ෂණය විද්‍යාගාරයේදී  මාස හයක අධිශිෂ්‍යත්ව පුහුණුවක් ලබා ගත්තාය. 2006 දී දකුණු කොරියාවේ පිහිටි කලාපීය සහයෝගීතා ගිවිසුම් කලාපීය කාර්යාලයේ (RCARO) තාවකාලික කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකාවක් ලෙස සේවය කළාය. ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති නියෝජිතායතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද ආහාර හා කෘෂිකර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයන්හි න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණික යෙදීම්වලට අදාළ ජාත්‍යන්තර පුහුණු වැඩසටහන්, වැඩමුළු,  ශිෂ්‍යත්ව,  විද්‍යාත්මක චාරිකා සහ රැස්වීම් රාශියකට සහභාගී වීමෙන් ඇය සිය දැනුම වැඩි දියුණු කරගෙන ඇත.

ඇය ආයතනයේ වසර 23 කට වැඩි කාලයක් සේවය කර ඇති අතර ආයතනයේ සාර්ථකත්වයට විශාල දායකත්වයක් ලබා දී ඇත. සිය සේවා කාලය තුළ ඇය ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති නියෝජිතායතනයේ සහයෝගයෙන් ක්‍රියාත්මක වූ ජාතික තාක්ෂණික සහයෝගීතා ව්‍යාපෘතීන් කිහිපයකම ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර 2008 වසරේ සිට  ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති නියෝජිතායතනයේ  කලාපීය සහයෝගීතා ගිවිසුම  යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ  ආසියා – පැසිෆික් කලාපීය තාක්ෂණික සහයෝගීතා ව්‍යාපෘති කිහිපයකම ජාතික ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කර ඇත. ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති නියෝජිතායතනයේ  සහායෙන් ක්‍රියාත්මක සම්බන්ධීකාරක පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති (CRP) කිහිපයකම ප්‍රධාන විද්‍යාත්මක පරීක්ෂක/උප විද්‍යාත්මක පරීක්ෂක/ සහයෝගී විද්‍යාඥ ලෙස ඇය මෙම ව්‍යාපෘතීන් මගින් ක්‍රියාත්මක වූ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන වැඩසටහන් යටතේ පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂකයින්ගේ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතීන් රාශියකට ඉඩ ප්‍රස්ථා ලබා දුන්නාය.

ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටුවනු ලැබූ පළමු හා එකම ස්ථාවර සමස්ථානික විශ්ලේෂණය සිදුකල හැකි සමස්ථානික අනුපාත ස්කන්ධ වර්ණාවලීක්ෂ (IRMS) විද්‍යාගාරය ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයෙහි පිහිටුවීමෙහිලා ඇය ප්‍රමුඛත්වය ගෙන කටයුතු කළාය. ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයෙහි විකිරණ පිරිසැකසුම් අංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද පරිසර හිතකාමී ශාක වර්ධන ප්‍රවර්ධකයක් නිෂ්පාදනය  කිරීමේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු වලට  ඇය දායක විය.  ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම් කරුවන්ගේ කොමිෂම විසින් 2014 දී  සංවිධානය “සහසක් නිමැවුම්” නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනයේදී මෙය නිෂ්පාදනය පරිසර කාණ්ඩය යටතේ පළමු ත්‍යාගය දිනා ගත්තාය. අන්තර්ජාතික පරමාණුක ශක්ති නියෝජිතායතනයේ  RAS 5055 ව්‍යාපෘතියේ ජාතික ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක ලෙස “පතනය වූ විකිරණශීලී නියුක්ලයිඩ්” (Fallout Radionuclide) තාක්ෂණය භාවිත කරමින් පාංශු ඛාදනය තක්සේරු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක ඇය නිරත වූ අතර එම පර්යේෂණය  අන්තර්ජාතික පරමාණුක ශක්ති නියෝජිතායතනය මගින් හොඳම තාක්ෂණික සහයෝගීතා භාවිතයන්ගෙන් එකක් ලෙස තෝරා ගෙන ඇත