එච්. එම්.එන්.ආර්. බණ්ඩාර මහතා

අධ්‍යක්ෂ - ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා

එච්. එම්.එන්.ආර්. බණ්ඩාර මහතා 1998 දී කළමනාකරණ විද්‍යාවේදී උපාධිය ලබා ඇති අතර 1999 දී ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයට (SLAEB),  විධායක කළමනාකරණ නිලධාරියෙකු ලෙස බැඳී ඇත. වර්තමානයේදී  ඔහු ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ, ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා අංශයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙස කටයුතු කරයි.

න්‍යෂ්ටික තාක්‍ෂණයට අදාළ කලාපීය ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව 2008 වසරේදී  දකුණු කොරියාවේ කලාපීය සහයෝගීතා ගිවිසුම් කලාපීය කාර්යාලයේ (RCARO)  සාමාජිකත්ව පුහුණුව ලබා ඇති ඔහු ඔස්ට්‍රියාවේ වියානාහි ජාත්‍යන්තර පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සියේ (IAEA) තාක්ෂණික සහයෝගිතා දෙපාර්තමේන්තුවේද  සාමාජිකත්ව පුහුණුව ලබා ඇත. ඔහු ජාත්‍යන්තර පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සියේ තාක්ෂණික සහයෝගීතාවයට අදාළ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ, රැස්වීම් හා වැඩමුළු රාශියකට  සහභාගී වී ඇත.

බණ්ඩාර මහතා 2013 දී රාජ්‍ය කළමනාකරණ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය ලබා ඇති අතර 2014 දී ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක් සම්පූර්ණ කර ඇත. මේ වන විට ඔහු ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව හදාරමින් සිටියි. ඔහු ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති ඒජන්සියේ තාක්ෂණික සහයෝගීතාවය පිලිබඳ  ජාතික සම්බන්ධතා නිලධාරී (NLO) වන අතර ශ්‍රී ලංකාව තුල ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති ඒජන්සියේ, තාක්ෂණික සහයෝගිතා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම දරයි.

බණ්ඩාර මහතා ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයෙහි වසර 15 කට වඩා සේවය කර ඇති ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකි.