ආචාර්ය විරාජ් එදිරිසිංහ මහතා

අධ්‍යක්ෂ - කරමාන්ත යෙදවුම්

ආචාර්ය එදිරිසිංහ මහතා  2000 වර්ෂයේදී පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සිය ප්‍රථම උපාධිය ලබා ගත්තේය. ඔහු 2001 වර්ෂයේදී විද්‍යාත්මක නිලධාරියෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයට (එවකට  ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරියට) සම්බන්ධ විය. ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයෙහි  සමස්ථානික ජල විද්‍යා ක්ෂේත්‍රය සංවර්ධනය කිරීම ඔහුට පවරන ලදී. ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයෙහි වැඩ කරන අතරතුර, ඔහු 2007 දී කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධියක් (MSc) සම්පූර්ණ කළේය. සමස්ථානික ජල විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ දියුණුව සඳහා ඉතාම ඉහළ විද්‍යාත්මක උපකරණ සහ පහසුකම් වලින් යුත්  නවීන රසායනාගාර පිහිටුවීමට ඔහුට හැකි වූ අතර ඔහු ජල කළමනාකරණ සහ වේලි ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ක්ෂේත්‍රවල වසර ගණනාවක් සේවය කර අත්දැකීම් ලබා ඇත. ඔහු වර්ෂ 2015 දී සමස්ථානික ජල විද්‍යා අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක තනතුරට උසස් කරන ලදී. මේ අතර ඔහු 2018 වසරේදී පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන්  සමස්ථානික ජල විද්‍යාව පිළිබඳ සිය ආචාර්ය උපාධිය සම්පූර්ණ කළේය. ආචාර්ය එදිරිසිංහ මහතා  භූගත ජල සම්භවය, භූගත ජලය නැවත ආරෝපණය වීම, මතුපිට ජල – භූගත ජල අන්තර්ක්‍රියා, භූගත ජලය දූෂණය, මතුපිට ජල දූෂණය යනාදිය පිළිබඳ ජාතික හා කලාපීය පර්යේෂණ අධ්‍යයනයන්ට සම්බන්ධ වී සිටී. පිළිගත් විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශන වල පලකරන ලද පර්යේෂණ පත්‍රිකා රාශියක් ඔහු සතුවේ. ඔහු වර්ෂ 2017 දී අධ්‍යක්ෂ – කරමාන්ත යෙදවුම් තනතුරට උසස් කරන ලද අතර මේ වනතුරු එම ධූරය හොබවනු ලබයි.