தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகள்

jfty; njhopy;El;gk; (Ib) gpupthdJ epWtdj;jpd; cs;thhp tiyjs kw;Wk; td;nghUs; Nritfis ftdpf;fpd;wJ. mitahtd