அவசரநிலை முன்னேற்பாடுகள் மற்றும் கதிர்வீச்சு கண்காணிப்பு

fjpupaf;f nghUspd; ghJfhg;ghd gad;ghl;il epiyepWj;j mtrufhy jahHepiy kw;Wk; fjpHtPr;R fz;fhzpg;G xU fl;lhaj; NjitahFk;. ehl;by; ve;jnthU fjpHtPr;R Mgj;Jf;Fk; gjpyspf;f cjTk; Kd;dzp njhopy;El;g kw;Wk; tpQ;Qhd mjpfhupahf SLAEB nray;gLfpwJ. NkYk;> ehl;bd; mbg;gil fjpupaf;fj; juit Nkk;gLj;JtJk; guhkupg;gJk; RPTSD My; nra;ag;gLfpwJ.

அணுசக்தி பேரழிவு ஆரம்ப எச்சரிக்கை முறைமை

,yq;iff;F mZrf;jp trjp ,y;iy vd;whYk;> mz;il ehLfshd ,e;jpah> ghfp];jhd; Nghd;wd gy nray;ghl;L mZ kpd; epiyaq;fis (vd;.gp.gp) guhkupf;fpd;wd. ,e;j ehLfSk; mZ MAj jpl;lq;fspy; <Lgl;Ls;sd. ,ay;ghd ,af;f epiyikfspy; NPP fs; ek;gKbahj mstpw;F ghJfhg;ghditahfTk;; fpl;lj;jl;l ckpo;T ,y;yhjitahfTk; fhzg;gLfpd;wd. ,Ug;gpDk;> xU neUf;fkhd gpuhe;jpaj;jpy; tpgj;J my;yJ mZ MAj ghpNrhjid Nghd;w rhj;jpakpy;yhj mtru epfo;tpy;> rpwpa fjpupaf;f Jfs;fs; kw;Wk; vupnghUs; Jz;Lfs; tspkz;lyj;jpy; ntspaplg;glyhk;. nrHNdhgpy; vd;.gp.gp tpgj;J (1986 ,d; u\;a $l;likg;G (jw;Nghija cf;iud;) kw;Wk; GF\pkh-nla;rp vd;.gp.gp tpgj;J ([g;ghd;> 2011) Mfpatw;wpy; ,JNghd;w epyikfs; mDgtpf;fg;gl;Ls;sd. ntspaplg;gl;l ,e;j Jfs;fs; fhw;why; ehl;bw;Fs; tPrg;gl;L kioahy; g+kpapy; tpOfpd;wd. 
,e;j tPo;r;rpaile;j fjpupaf;fj; Jfs;fs; fjpupaf;f uPjpahf mRj;jkhd gFjpfis cUthf;fp> gpd;dzp fjpHtPr;R msit caHj;Jk;. mj;jifa gFjp “`hl; ];ghl;” vd;W miof;fg;gLfpwJ. nghJkf;fs; kw;Wk; Rw;Wr;#oypd; ghJfhg;ig cWjpnra;J> jPHT eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;F ,JNghd;w epfo;Tfs; Vw;gLtij cldbahf milahsk; fhz;gJ Kf;fpak;.

caH-czHjpwd;> jhdpaq;fp gFjp fz;fhzpg;G Ma;Tfspd; tiyg;gpd;diyg; gad;gLj;jp ,aw;if gpd;dzp fjpHtPr;R mstpd; njhlHr;rpahd mstPLfs; %yk; ,J milahsk; fhzg;gLfpwJ. xl;Lnkhj;j KiwikahdJ “Njrpa mZrf;jp NguopT Muk;g vr;rupf;if Kiwik” vd;W miof;fg;gLtJld; ,J 2012 Kjy; nray;gl;L tUfpwJ. ,J ,yq;if flw;gil kw;Wk; mdh;j;j Kfhikj;Jt ikaj;Jld; (bvk;rp) SLAEB ,d; $l;L Kaw;rpahf epWtg;gl;Ls;sJ.
,e;j Kiwik jw;NghJ 08 KOikahd jd;dpaf;f upNkhl; bnlf;lH epiyaq;fisf; nfhz;Ls;sJld; njhlHr;rpahf tpupthf;fg;gl;L tUfpwJ. jw;NghJs;s fz;Lgpbg;ghd;fs;  aho;g;ghzk;> kd;dhH> Gj;jsk;> jpUNfhzkiy> neLe;jPT> Nguhjid> nfhOk;G kw;Wk; fhyp Mfpa ,lq;fspy; epWtg;gl;Ls;sd. epiyaq;fshy; Nrfupf;fg;gl;l fhy juTfs; SLAEB jiyikafj;jpy; cs;s kj;jpa Nritafk; / Kd;ndr;rupf;if epiyaj;jpw;F mDg;gg;gLfpd;wJ. ,e;j Kiwik ehL KOtJk; ePz;l fhy fjpHtPr;R fz;fhzpg;G tiyaikg;ghfTk; nray;gLfpwJ. ,e;j Kiwik Mrpa grpgpf; gpuhe;jpaj;jpy; kpff; Fiwe;j jd;dpaf;f fz;fhzpg;G Kiwikfspy;; xd;whf cs;sJld; ,J IAEA ,y; epWtg;gl;Ls;s rHtNjr fjpHtPr;R fz;fhzpg;G jfty; Kiwikf;F (IMHvk;Iv];) epfo;Neu juit toq;FfpwJ.
RPTSD ,dhy; Njrpa mZrf;jp NguopT Muk;g vr;rupf;if Kiwikapd;; (NDEWS) guhkupg;G> vr;rupf;if kjpg;gPL kw;Wk; fz;fhzpg;G eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. epfo;Neu fjpHtPr;R epiy juit cj;jpNahfG+h;t tiyj;jsj;jpypUe;J ghHitaplyhk;.

கதிர்வீச்சு விபத்து நிகழ்வுக்கான தொழில்நுட்ப உதவி மற்றும் மனிதவள மேம்பாடு

fjpHtPr;R tpgj;J Vw;gl;lhy; Kd;dzp njhopy;Kiw cjtp toq;Feuhf RPTSD nray;gLfpwJ. fjpHtPr;R epiyaj;jpy; fjpHtPr;R tpgj;Jf;fs; Vw;glyhk;> mjhtJ jP> nts;sk; my;yJ nghUs; jtwhfg; gad;gLj;Jjy;. fjpupaf;f mtruepiyfSf;fhd Njrpa cj;jpNahfG+h;t mjpfhhpahf ,yq;if mZrf;jp xOq;fikj;jy; Nguit (SLAERC) fhzg;gLfpd;wJ.  SLAEB xU fjpHtPr;R my;yJ mZrf;jp mtruj;jpd; tpisTfis kjpg;gpLtjw;fhd Nritfis toq;fp nghJkf;fs;> Rw;Wr;#oy; kw;Wk; fjpupaf;f nghUl;fspd; ghJfhg;ig cWjp nra;fpwJ.

RPTSD mtrufhy vjph;nfhs;sy;; kw;Wk; fjpupaf;f kjpg;gPLfs; gw;wpa gapw;rp jpl;lq;fisAk; elj;JfpwJ. ,d;-rpl;L nfk;kh ];ngf;l;Nuh];Nfhgp> khRWjy; fz;fhzpg;G kw;Wk; fjpHtPr;R mstPl;Lf;fhd kjpg;gPl;L FOf;fs; cs;SH gy;fiyf;fofq;fs; kw;Wk; rl;l mKy;gLj;jy; epWtdq;fSld; ,ize;J gapw;rpfs; mspf;fg;gLfpd;wd.

கதிர்வீச்சு அளவீட்டுச் சேவைகள்

,d;-rpl;L nfk;kh ];ngf;l;Nuh];Nfhgp> Nulhd; fz;fhzpg;G kw;Wk; Rw;Wg;Gw Nlh]; tPj mstPLfisg; gad;gLj;jp Rw;Wr;#oy; fjpHtPr;R msit kjpg;gpLtjw;fhd Nritfis RPTSD toq;FfpwJ. ,e;j mstPLfs; FbapUg;ghsHfs; my;yJ njhopyhsHfs; xU FbapUg;gpy; my;yJ xU trjpapy; ngwg;gl;l fjpHtPr;R msit kjpg;gPL nra;a gad;gLj;jg;glyhk;. xt;nthU mstPl;L Nritapd; tpsf;fKk; gpd;tUkhW jug;gLfpd;wd.

செயலாற்றல் சான்றிதழ்

kUj;Jt> njhopy;Jiw my;yJ Muha;r;rp gad;ghLfspy; gad;gLj;jg;gLk; ftrg; nghUs;fSf;fhd (<a fjTfs;> <af; fz;zhbfs; kw;Wk; Kd;dzp ftrq;fs;) nray;jpwidr; rupghHg;gjw;fhd rhd;wpjo;fis toq;f RPTSD My; Nritfs; toq;fg;gLfpd;wd.

அடிப்படை சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்

mZrf;jp NguopT Muk;g vr;rupf;if Kiwik gpuptpy; Fwpg;gpl;Ls;sgb> xU mZ / fjpHtPr;R NguopTf;Fg; gpwF caHe;j fjpHtPr;R msitf; nfhz;l ve;j mRj;jkhd gFjpfisAk; milahsk; fhz;gjw;fhf Rw;Wr;#oy; mstPLfis Nkw;nfhs;tjw;fhd  nghWg;ig SLAEB nfhz;Ls;sJ. ,e;j kjpg;gPl;il Kbg;gjw;F jw;NghJs;s ,aw;if fjpHtPr;R epiy mwpag;gl Ntz;Lk;. ,e;j ,aw;if fjpHtPr;R juT me;je;j gFjpapy; fjpHtPr;R mstpd; Fwpg;G / mbg;gilahf nray;gLfpwJ. vdNt> RPTSD tof;fkhf gpd;tUk; mbg;gil Rw;Wr;#oy; fz;fhzpg;G jpl;lq;fis elj;JfpwJ.