ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය

න්‍යෂ්ටික හා අනුපූරක තාක්ෂණයන් යොදා ගනිමින් සේවාවන් සැපයීම, මිනිස්බල සංවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්වීම, විභවතාවයක් ඇති  පරිශීලකයින් හට මෙම තාක්ෂණයේ  යොදා ගැනීම්  ආදර්ශනය කිරීම, අදාළ ක්ෂේත්‍රයන්හි ජාතික වශයෙන් වැදගත් කමක් ඇති පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම සහ විකිරණ හා විකිරණශීලි සමස්ථානික යොදාගැනෙන  සියලුම භාවිතයන් ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව සිදුවන බව තහවුරු  කිරීම  ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ  ප්‍රධානතම කාර්යභාරයන් වේ.

දැක්ම

න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය ඔස්සේ ජාතියේ තිරසාර සංවර්ධනය.

මෙහෙවර

අරාක්ෂාව, සුරක්ෂිතබව සහ තත්වය තහවුරු කරගනිමින්, න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණයේ සාමකාමී යෙදවුම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම, දිරිගැන්වීම සහ සමාජ-ආර්ථික සංවර්ධනය උදෙසා එහි ප්‍රතිලාභ උපයෝගී කරගැනීම.

සහ

විකිරණ සේවකයින්, මහජනතාව හා පරිසරය අනවශ්‍ය ලෙස අයනීකරණ විකිරණ වලට නිරාවරණය වීම වැලැක්වීම සඳහා විකිරණ ආරක්ෂණ සේවා සැපයීම.