තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පටිපාටිය

2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ බලතල ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයට අදාළ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා, තොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුම්පත 1 භාවිතා කරමින් පහත  සඳහන් තොරතුරු නිලධාරීන්ට තොරතුරු ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය (මෙම ආකෘති පත්‍රය සම්පුර්ණ කිරීම තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයක් නොවන අතර අවශ්‍ය තොරතුරු සඳහන් කෙරෙන  ඕනෑම ලිඛිත ලිපියක්, විද්‍යුත් තැපෑලක් හෝ වාචික ඉල්ලීමක්  ඉහත පනත යටතේ තොරතුරු ඉල්ලීම  සඳහා ප්‍රමාණවත් වේ).  අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය නොවේ.

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ තොරතුරු නිලධාරීන්

නිල්මිණි නීතාංගනී මහත්මිය
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - පරිපාලන හා මානව සම්පත්
0112075235
0718071375
nilmini@aeb.gov.lk
WhatsApp Image 2021-01-08 at 8.36.55 PM (1)
සකුරානි විජේරත්න මහත්මිය
නීති නිලධාරිණී සහ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල ලේඛම්
0112533427/8 Ext 217
0715358369
sakurani@aeb.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ තොරතුරු ලබාදීම සඳහා නම් කරන ලද නිලධාරී

T.M.R. තෙන්නකෝන් මහතා
අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්-ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය
0112547197
0718111653
tmrtennakoon@aeb.gov.lk