අපගේ අනු අංශ

    වැඩිදුර තොරතුරු හා විමසීම්

  • තනතුරඅධ්‍යක්ෂ - ජෛව විද්‍යා
  • නම චම්පා දිසානායක මහත්මිය
  • දුරකථන අංකය
  • ජංගම දුරකථන අංකය071-848-8383
  • ෆැක්ස් 011-253-3448
  • විද්‍යුත් ලිපිනය champa@aeb.gov.lk

ජෛව විද්‍යා අංශය

තත්වය සහතිකකල විශ්ලේෂණ සේවාවන්
පරිසර හා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයන් සඳහා දායකත්වයක්
න්‍යෂ්ටික හා අනුපූරක තාක්ෂණයන් මගින් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ප්‍රවර්ධනය
Previous
Next
පාරිසරික ස්වභාවික විද්‍යාවන් ද ඇතුළුව සියළුම ජෛවීය විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයන්හි අයනීකාරක විකිරණ භාවිතයන් සිදුකිරීම මෙම අංශයෙන් සිදු‍කෙරේ. ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය තුල න්‍යෂ්ටික විශ්ලේෂණ ක්‍රම ස්ථාපනය කිරීම හා එම ක්‍රම ශිල්ප ප්‍රවර්ධනය කිරීම මෙම අංශයේ මූලික අභිමථාර්තයයි. තවද විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට හා නියාමන කාර්යයන් සඳහා අවශ්‍ය කරන න්‍යෂ්ටික විශ්ලේෂණ විද්‍යාගාර මෙම අංශය සතුය. මෙම අංශය මගින් ඉටු‍කෙරෙන විද්‍යාත්මක සේවාවන්; විකිරණ ආරක්ෂණය, නියාමනය, කර්මාන්ත, ආනයන හා අපනයන නියාමනය සහ පර්යේෂණ අධ්‍යයන යන ක්ෂේත්‍ර හා බැඳී පවතින අතර රටේ සමාජ -ආර්ථික අරමුණු සාක්ෂාත් කිරීම හා සෘජුවම සම්බන්ධවී ඇත. බහුවිධ ශිල්පීය ඥානයෙන් යුත් කණ්ඩායමක් අංශය සතු වන අතර පලපුරුදු තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයක් විසින් න්‍යෂ්ටික විශ්ලේෂණ සේවාවන් සපයනු ලබයි. අංශයේ පර්යේෂණ වැඩසටහන් මගින් ජාතික විශ්වවිද්‍යාලවල උපාධි අපේක්ෂකයින්ට හා පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂකයන් හට අවශ්‍ය කරන පුහුණුව හා සුපරීක්ෂනය ලබාදෙයි. න්‍යෂ්ටික විශ්ලේෂණ පරීක්ෂණ සේවාවන්, සෞඛ්‍ය හා පාරිසරික අධ්‍යයන සහ ආහාර හා කෘෂිකාර්මික අධ්‍යයන යන ප්‍රධාන අනු අංශ 3කින් ජෛව විද්‍යා අංශය සමන්විත වේ.