අපගේ අනු අංශ

    වැඩිදුර තොරතුරු හා විමසීම්

 • තනතුරඅධ්‍යක්ෂක - ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා
 • නම රංජිත් බණ්ඩාර මහතා
 • දුරකථන අංකය 011-207-5230
 • ජංගම දුරකථන අංකය071-858-3132
 • ෆැක්ස් 011-253-3448
 • විද්‍යුත් ලිපිනය bandara@aeb.gov.lk

ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා අංශය

IAEA's Focal Point of Sri Lanka
Preparation of Country Progamme Framework (CFP) for Sri Lanka (2019-2025)
Previous
Next

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා අංශය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ   “සාමය සඳහා පරමාණු” ලෙස හැඳින්වෙන ජාත්‍යන්තර පරමාණුක බලශක්ති නියෝජිතායතනයේ ජාතික සම්බන්ධතා කාර්යාලය ලෙස ක්‍රියා කරයි. දශක හයකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ ජාත්‍යන්තර පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සිය තම සාමාජික රටවලට න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය, සුරක්‍ෂිත හා සාමකාමී ආකාරයෙන් ලබා දීමේ ඉලක්කය සපුරා ගෙන ඇත. අන්තර්ජාතික පරමාණුක බලශක්ති නියෝජිතායතනය සිය තාක්ෂණික සහයෝගීතා වැඩසටහන යටතේ සාමාජික රටවලට තාක්‍ෂණික සහාය ලබා දෙන අතර ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයෙහි ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා අංශය එවැනි ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා අන්තර්ජාතික පරමාණුක ශක්ති නියෝජිතායතනය සමඟ සියලු කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරයි. මෙම අංශය දකුණු කොරියාවේ පිහිටි කලාපීය සහයෝගීතා ගිවිසුම් කලාපීය කාර්යාලය (RCARO), ජපානයේ අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික, ක්‍රීඩා, විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය (MEXT) යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතන, න්‍යායාත්මක භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානය (ICTP) සහ අනෙකුත් ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සමඟ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරයි. න්‍යෂ්ටික තාක්‍ෂණයේ සාමකාමී භාවිතයන් සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සහ මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීම මෙයින් සිදු වේ.

ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති ඒජන්සියේ තාක්ෂණික සහයෝගීතා අංශය හරහා  තිරසාර සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම උදෙසා න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය ආරක්‍ෂිතව, සුරක්‍ෂිතව හා සාමකාමීව භාවිත කිරීම සඳහා අංශය පහත ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වේ.

 • ජාතික තාක්ෂණික සහයෝගිතා ව්‍යාපෘති (TC ව්‍යාපෘති)
 • කලාපීය තාක්ෂණික සහයෝගීතා ව්‍යාපෘති (ගිවිසුම්ගත / ගිවිසුම්ගත  නොවන ව්‍යාපෘති)
 • අන්තර් කලාපීය තාක්ෂණික සහයෝගීතා ව්‍යාපෘති
 • පර්යේෂණ කොන්ත්‍රාත් වැඩසටහන් (සම්බන්ධීකරණ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති – CRP)
අනෙකුත්  ව්‍යාපෘතීන්
 
 • න්‍යෂ්ටික බලශක්ති අධ්‍යයනය සහ සැලසුම් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සමඟ සහයෝගිතාවයෙන් )
 • න්‍යෂ්ටික දැනුම කළමනාකරණ ක්‍රියාකාරකම්
 •  
 • Nuclear Knowledge Management Activities
  • ක්‍රියාකාරකම් දින වැඩසටහන (න්‍යෂ්ටික දැනුම ව්‍යාප්ත කිරීම සහ දේශීය දැනුම් ධාරිතාවය  ශක්තිමත් කිරීම)

  • ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති (LMS) සංවර්ධනය

  • IoT (Internet of Things)
Useful Web links for Internationally recognized Nuclear Education & Training Institutions
 • Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy (www.ictp.it)