අපගේ අනු අංශ

    වැඩිදුර තොරතුරු හා විමසීම්

  • තනතුරඅධ්‍යක්ෂක - ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා
  • නම රංජිත් බණ්ඩාර මහතා
  • දුරකථන අංකය 011-207-5230
  • ජංගම දුරකථන අංකය071-858-3132
  • ෆැක්ස් 011-253-3448
  • විද්‍යුත් ලිපිනය bandara@aeb.gov.lk

IAEA තාක්ෂණික සහයෝගීතා (TC) වැඩසටහන

The TC programme is unique in the United Nations system, as it combines specialized technical and development competencies. The TC programme operates in four geographic regions: Africa, Asia and the Pacific, Europe and Latin America. Within each region, it helps Member States to address their specific needs, taking into consideration existing capacities and different operational conditions. The programmes strategic goal is to promote tangible socioeconomic impact in IAEA Member States, by contributing in a cost-effective way to the achievement of the major sustainable development priorities of each country.

According to the mandates IAEA provides technical assistance to Sri Lanka in the sectors of agriculture, human health, industry, environment, radiation protection, water resources management, energy planning and feasibility studies of nuclear power.

National Projects For Sri Lanka - Tc Projects

The SLAEB involves in planning and monitoring of the implementation of the IAEA Technical Cooperation Programme in Sri Lanka with the national institutes The AEA is coordinating implementation of Nineteen (19) TC projects under 2019-/2020 TC cycle. Currently SLAEB is coordinating upstream planning of following five TC projects to be implemented during the 2019/2020 TC biennium cycle.

Project Number Type Title
SRL0011 [SRL2014002]
Ongoing
Strengthening the Nuclear Analytical Capabilities of the Atomic Energy Board
SRL1009 [SRL2014007]
Ongoing
Strengthening the National Centre for Non-Destructive Testing
SRL2010 [SRL2016006]
Ongoing
Establishing a Roadmap for the Nuclear Power Programme
SRL5042 [SRL2007003]
Ongoing
Applying Molecular Diagnostics to Zoonotic Diseases
SRL5043 [SRL2010006]
Ongoing
Supporting the Operation of a Gamma Irradiation Facility for Preservation of Food, Sterilization of Medical Products and Quarantine of Fruits 2012-01-01
SRL5044 [SRL2010002]
Ongoing
Supporting a Feasibility Study Using the Sterile Insect Technique (SIT) for Integrated Control of Mosquitoes

Preparation of Country Progamme Framework (CFP) for Sri Lanka (2019-2025)

“Technical Cooperation Meeting on the Country Programme Framework 2019 – 2025 for Sri Lanka” held in Vienna, Austria, from 5 to 9 August 2019

This CPF outlines the development needs of the country that can be met using nuclear technologies and in the forthcoming near and medium term shall focus on following areas: