ප්‍රසාද් මහාකුමාර

අධ්‍යක්ෂක - විකිරණ ආරක්ෂණ හා තාක්ෂණික සේවා අංශය

ප්‍රසාද් මහාකුමාර මහතා 2000 වසරේදී පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් භෞතීය විද්‍යා දෙවන  පන්තියේ  උසස් උපාධියක් ලබා ඇත. ඔහු ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ පූර්වගාමී ආයතනය වන ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය වෙත 2001 වර්ෂයේදී  විද්‍යාත්මක නිලධාරියෙකු ලෙස සේවයට බැඳී ඇත. ඔහු 2005 වර්ෂයේදී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය ලබා ගත්තේය.

මහකුමාර මහතා 2006 වර්ෂයේදී ජේෂ්ඨ විද්‍යාත්මක නිලධාරී තනතුරට සහ 2014 වර්ෂයේදී  සාමාන්‍ය විද්‍යාත්මක සේවා අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ තනතුරට උසස් කරන ලදී. 

NEXT පර්යේෂණ හුවමාරු වැඩසටහන යටතේ ඔහු ටෝකියෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ විකිරණ ආරක්ෂණය සහ එහි පද්ධති සංවර්ධනය පිළිබද වසරක පර්යේෂණ අත්දැකීම් ලබා ගෙන ඇත. විකිරණ මිනුම්කරණය හා එම උපකරණ සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර පුහුණු වැඩසටහන්, වැඩමුළු, අධිශිෂ්‍යත්ව සහ රැස්වීම් රාශියකට සහභාගී වීමෙන් ඔහුගේ දැනුම වැඩි දියුණු කර ගෙන ඇත.

මහකුමාර මහතා ක්‍ෂුද්‍රපාලක ක්‍රමලේඛන හා අතුරු මුහුණත් මෘදුකාංග සංවර්ධනය කරමින් විකිරණ මිනුම් උපකරණ සැලසුම් කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දායක විය. වර්තමානයේදී ඔහු පාරසරික විකිරණශීලීතාවය නිරීක්ෂණය, න්‍යෂ්ටික හා විකිරණශීලි හදිසි ප්‍රතිචාර සහ න්‍යෂ්ටික සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපෘති රැසකට සම්බන්ධ වී කටයුතු කරයි.

දැනට ඔහු සිය විද්‍යාශුරි උපාධිය/ආචාර්ය උපාධිය රේඩෝන් විකිරණශීලීතාවය සම්බන්ධයෙන් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ හදාරමින් සිටියි.