පුරප්පාඩු තිබේ

Director - Sri Lanka Gamma Centre

පුරප්පාඩු වී තිබේ
කර්මාන්ත යෙදවුම් අංශයේ අධ්‍යක්ෂක ආචාර්ය විරාජ් එදිරිසිංහ මහතා වැඩබලන අධ්‍යක්ෂක ලෙස කටයුතු කරයි