ஆரம்பச் சான்றிதழ்ஃ புதுப்பித்தல்ஃ மீள்-சான்றிதழ்

Muk;g rhd;wpjo;

ghHitf; $Hik> jFjpj; NjHit ntw;wpfukhf Kbj;jy; kw;Wk; njhopy;Jiw vd;.b.b mDgtk; Mfpad I.v];.X 9712: 2012 ,d; gb vd;.b.b rhd;wpjo; gapw;rpf;fhd Njitg;ghLfshFk;. rhd;wpjOf;fhf Njitg;gLk; mDgt fhyk;; NghJkhdjhf ,y;yhjpUg;gpDk;> rhd;wpjo; ngWtjw;fhd tpz;zg;gk; jFjpj; NjHTf;Fg; gpwF ,uz;L Mz;LfSf;Fs; rpgpvd;bbf;F rkHg;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. 

rhd;wpjo; GJg;gpj;jy;

nry;YgbahFk; Kjy; fhyfl;lk; epiwtiltjw;F Kd;Gk;> mjw;Fg; gpwF xt;nthU 10 tUlq;fSf;Fk; Kd;ghf> rhd;wpjo; Ie;J Mz;LfSf;F xU Kiw Gjpa fhyj;jpw;F GJg;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.

g+Hj;jp nra;ag;gl;l kw;Wk; ifnahg;gkplg;gl;l GJg;gpj;jy; tpz;zg;gj;ij rhd;wpjo; fhyhtjpahFk; jpfjpf;F MW khjq;fSf;Fs; GJg;gpg;gjw;fhd midj;J Mtzq;fSlDk; rkHg;gpg;gJ rhd;wpjo; itj;jpUg;gtupd; nghWg;ghFk;. (fhyhtjpahFk; mry; rhd;wpjo;> jpUg;jpfukhf epiwNtw;Wtjw;fhd Mtz rhd;Wfs; ghHit Njitfs;> njhlHr;rpahd Mtz rhd;Wfs; Ke;ija 12 khjq;fspy; rhd;wpjo; njhlHghd jpUg;jpfukhd gzp nray;ghL kw;Wk; Fwpg;gplj;jf;f FWf;fPL ,y;yhky;).

மறு-சான்றிதழ்

nry;YgbahFk; ,uz;lhtJ fhyk; (xt;nthU 10 tUlq;fSf;Fk;) epiwtiltjw;F Kd;G> rhd;wspf;fg;gl;l jdpegH Ie;J Mz;LfSf;F xU Gjpa fhyj;jpw;F kWrPuikf;fg;glyhk;.

GJg;gpf;fg;gl;l rhd;wpjopd; fhyhtjp Njjpf;F Kd; gd;dpuz;L (12) Kjy; MW (6) khjq;fSf;Fs; g+Hj;jp nra;ag;gl;l kw;Wk; ifnahg;gkplg;gl;l kWrPuikg;G tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gJ rhd;wpjo; itj;jpUg;gtupd; nghWg;ghFk