பிராந்திய ஒத்துழைப்பு உடன்படிக்கை (ஆர்சிஏ)

<p “=””>– I.V.,.Vtpd; mDruizapy;> fpof;F Mrpah kw;Wk; grpgpf; gpuhe;jpaj;jpw;fhd xU rHtNjr muR cld;gbf;if

,yq;ifapy; nray;gLj;jg;gLk; gy;NtW MH.rp.V jpl;lq;fs; r%f nghUshjhu Njitfis eptHj;jp nra;tjw;Fk; ehl;bd; epiyahd tsHr;rpf;F gq;fspg;gjw;Fk; mZ njhopy;El;gq;fis toq;FfpwJ. ,e;j jpl;lq;fs; gFjpfspy; nray;gLj;jg;gLfpd;wd@

Nkw;fz;l gFjpfspy; jw;NghJ 14 MH.rp.V jpl;lq;fspy; ,yq;if gq;Nfw;fpwJ.

,yq;ifapd; xUq;fpize;j Muha;r;rp jpl;lq;fs; (rpMHgp) <LghL

,yq;if tpQ;QhdpfSld; rk;ge;jg;gl;l rpMHgp jpl;lq;fspd; gl;bay;

  • D52038 – czTg; ghJfhg;ig Nkk;gLj;Jtjw;fhf ,yq;ifapd; ghy; cw;gj;jpfis mq;fPfupg;gjpy; epiyahd INrhNlhg;Gfs; kw;Wk; gy $Wfs; gFg;gha;T xU jlkwpjy; mikg;ghf gad;gLj;Jjy
  • D52040 – ,yq;ifapy; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l kw;Wk; cs;ehl;by; cw;gj;jp nra;ag;gLk; ghy; gTlupd; ek;gfj;jd;ik> ghJfhg;G kw;Wk; juj;ij kjpg;gpLtjw;fhd tpiuthd jpiuaply; Kiwfspd; tsHr;rp.
  • J02012 – fpilf;ff;$ba NubNahD}f;isL milahs rhjdq;fspd; (RID fs;) fz;lwpjy; jpwd;fspd; tprhuiz kw;Wk; Nkk;ghL 
  • F32007 – iel;u[d; khRghL kw;Wk; ejpfs; kw;Wk; Vupfspd; a+l;Nuh/gpNf\d; Mfpatw;iwg; gbf;f INrhNlhg;Gfs;

  • J02005 – Mgj;jhd nfhs;fyd;fspd; fjpHtPr;R fz;lwpjy; juT Nrfupg;G kw;Wk; gFg;gha;T

  • rpMHgp Nf 41016 – INrhNlhgpf; kw;Wk; mZ fUtpfisg; gad;gLj;Jtjd; %yk; NjHe;njLf;fg;gl;l flNyhug; gFjpfspy; khRghl;bd; jw;fhypf Nghf;Ffs; gw;wpa Ma;T

  • F23032 – “fhg;gfg;gLj;jg;gl;l nghUl;fs; kw;Wk; fyhr;rhu ghuk;gupa fiyg;nghUl;fspd; xUq;fpizg;igg; ghJfhg;gjw;fhd fjpHtPr;R rpfpr;ir Kiwfs; kw;Wk; Gjpa gprpd; #j;jpuq;fis cUthf;Fjy;”

  • K41015– “,yq;ifapy; kiud; NgypNah-gjpTfspy; fhyepiy Nghf;Ffs; kw;Wk; khWghl;bd; fjpupaf;f gFg;gha;T kw;Wk; INrhNlhgpf; Ma;Tfs;”

செயற்திட்ட இலக்கம் வகை
D52038
உணவுப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்காக இலங்கையின் பால் தயாரிப்புகளை அங்கீகரிப்பதில் நிலையான ஐசோடோப்புகள் மற்றும் பல கூறுகள் பகுப்பாய்வை ஒரு தடமறிதல் அமைப்பாகப் பயன்படுத்துதல்
D52040
இலங்கையில் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மற்றும் உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பால் பவுடரின் நம்பகத்தன்மை, பாதுகாப்பு மற்றும் தரத்தை மதிப்பிடுவதற்கான விரைவான திரையிடல் முறைகளின் வளர்ச்சி
J02012
கிடைக்கக்கூடிய ரேடியோனூக்ளைடு அடையாள சாதனங்களின் (ஆர்ஐடி) கண்டறிதல் திறன்களின் விசாரணை மற்றும் மேம்பாடு
F32007
நைட்ரஜன் மாசுபாடு மற்றும் நதிகள் மற்றும் ஏரிகளின் யூட்ரோஃபிகேஷன் ஆகியவற்றைப் படிக்க ஐசோடோப்புகள்
J 02005
ஆபத்தான கொள்கலன்களின் கதிர்வீச்சு கண்டறிதல் தரவு சேகரிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு
CRP K41016
ஐசோடோபிக் மற்றும் அணு கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கடலோரப் பகுதிகளில் மாசுபாட்டின் தற்காலிக போக்குகள் பற்றிய ஆய்வு
F23032
"கதிர்வீச்சு சிகிச்சை முறைகள் மற்றும் காப்பகப்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரிய கலைப்பொருட்களை ஒருங்கிணைப்பதற்கான புதிய பிசின் சூத்திரங்களை உருவாக்குதல்"
K41015
"இலங்கையில் மரைன் பேலியோ-பதிவுகளில் காலநிலை போக்குகள் மற்றும் மாறுபாட்டின் கதிரியக்க பகுப்பாய்வு மற்றும் ஐசோடோபிக் ஆய்வுகள்"