சர்வதேச ஒத்துழைப்பு

IAEA's Focal Point of Sri Lanka
Preparation of Country Progamme Framework (CFP) for Sri Lanka (2019-2025)
Previous
Next

,yq;if mZrf;jp rigapd; (SLAEB) rHtNjr xj;Jiog;G gpupT rHtNjr mZrf;jp mikg;gpd; (IAEA) Njrpa xUq;fpizg;G mYtyfkhf nray;gLfpd;wJ> ,J fpl;lj;jl;l MW jrhg;jq;fshf> If;fpa ehLfspd; $l;likg;Gf;Fs; fhzg;gLfpd;w cyfpd; mikjpf;fhd rHtNjr mZtpay;;” mikg;G vd;W gutyhf mwpag;gLfpd;wJ.

rh;tNjr mZrf;jp epWtdk; jdJ cWg;G ehLfSf;F ghJfhg;ghd> guhkhpg;Gkpf;f kw;Wk; mikjpahd Kiwapy; mZ tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gj;ij fpilf;fr; nra;Ak; ,yf;if gpd;gw;Wfpd;wJ.

IAEA jdJ njhopy;El;g xj;Jiog;G jpl;lj;jpd; fPo; cWg;G ehLfSf;F mjd; njhopy;El;g cjtpia toq;FtJld; SALEB ,d; rHtNjr xj;Jiog;G gpupT mj;jifa cjtpfisg; ngWtjw;fhf IAEA cld; midj;J eltbf;iffisAk; xUq;fpizg;Gr; nra;fpd;wJ. NkYk;. ,e;j gpupT ehl;by; mZrf;jp njhopy;El;gj;jpd; mikjpahd gad;ghLfisg; gad;gLj;j Njitahd trjpfs; kw;Wk; kdpj ts mgptpUj;jpf;fhf njd; nfhupahtpy; mike;Js;s gpuhe;jpa $l;LwT xg;ge;j mYtyfk; (RCARO)> fy;tp> fyhr;rhu> tpisahl;L mikr;rpd; fPo; nray;gLk; epWtdq;fs;> cs;fl;likg;ig Nkk;gLj;j njhopy;El;g cjtpiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf [g;ghdpYs;s tpQ;Qhd kw;Wk; njhopy;El;g (MEXT) epiyak;> jj;JthHj;j ,aw;gpaYf;fhd rHtNjr ikak; (ICTP) Nghd;w gpw rHtNjr mikg;GfSld; eltbf;iffis xUq;fpizf;fpwJ.

I.V.,.V njhopy;El;g xj;Jiog;G gpuptpd; %yk;> rHtNjr xj;Jiog;G mZ mwptpay; kw;Wk; njhopy;El;gj;jpd; ghJfhg;ghd> guhkhpg;Gkpf;f kw;Wk; mikjpahd gad;ghl;by; epiyahd r%f nghUshjhu tsHr;rpf;F gpd;tUk; jpl;lj;ij gpd;gw;w cjTfpwJ.

 •      Njrpa njhopy;El;g xj;Jiog;G jpl;lq;fs;(TC jpl;lq;fs;)

 •       gpuhe;jpa njhopy;El;g xj;Jiog;G jpl;lq;fs; (xg;ge;jk; xg;ge;jk; my;yhj jpl;lq;fs;)

 •       ,ilepiy-gpuhe;jpa njhopy;El;g xj;Jiog;G jpl;lq;fs;

 •      Muha;r;rp xg;ge;j jpl;lk; (xUq;fpize;j Muha;r;rp jpl;lq;fs;- rpMHgp)

Vida jpl;lq;fs;

 •      mZrf;jp Ma;T kw;Wk; jpl;lkply; jpl;lk; (CEB cld; ,ize;J)

 •      mZ mwpT Kfhikj;Jt nray;ghLfs;

  •      nray;ghl;L ehs; jpl;lk; (mZ mwpitg; gug;Gjy; kw;Wk; cs;Sh; jpwid tYg;gLj;Jjy;)

  •      vy;.vk;.v]; (fw;wy; Kfhikj;jt Kiwik) tsHr;rp

  •      IoT (,d;lHnel; M/g; jpq;];) 

rHtNjr mstpy; mq;fPfupf;fg;gl;l mZ fy;tp kw;Wk; gapw;rp epWtdq;fSf;fhd gaDs;s ,izajs ,izg;Gfs;

 •    rHtNjr mZrf;jp epWtdk;- njhopy;El;g xj;Jiog;G jpl;lk; (www.iaea.org/services/technical-cooperation-programme)

 •     gpuhe;jpa $l;LwT xg;ge;jk; (MH.rp.V) – fpof;F Mrpah kw;Wk; grpgpf; gpuhe;jpaj;jpw;fhd xU rHtNjr muR xg;ge;jk;> I.V.,.V (www.rcaro.org) ,d; mDruizapy;

 •   MHNfhd; Njrpa Ma;tfk;> mnkupf;fh (https://international.anl.gov/training.html)

 •      Nuhrhl;lk; njhopy;El;g mfhlkp> u\;ah (http://rosatomtech.com/)

 •     Nfhl;ghl;L ,aw;gpaYf;fhd mg;J]; ryhk; rHtNjr ikak;> l;iu];Nl> ,j;jhyp (www.ictp.it)