ஐஏஇஏ தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு (ரிசி) நிகழ்ச்சித்திட்டம்

up.rp jpl;lk; If;fpa ehLfs; mikg;gpy; jdpj;JtkhdJ> Vnddpy; ,J rpwg;G njhopy;El;g kw;Wk; Nkk;ghl;L jpwd;fis xUq;fpizf;fpwJ. up.rp jpl;lk; Mg;gpupf;fh> Mrpah kw;Wk; grpgpf;> INuhg;gh kw;Wk; yj;jPd; mnkupf;fh Mfpa ehd;F Gtpapay; gFjpfspy; nray;gLfpwJ. xt;nthU gpuhe;jpaj;jpYk;> cWg;G ehLfSf;F mtw;wpd; Fwpg;gpl;l Njitfis eptHj;jp nra;a cjTfpwJ> jw;NghJs;s jpwd;fs; kw;Wk; ntt;NtW nray;ghl;L epiyikfis ftdj;jpy; nfhs;fpwJ. xt;nthU ehl;bd; Kf;fpa epiyahd mgptpUj;jp Kd;Dupikfis miltjw;F nryT Fiwe;j topapy; gq;fspg;gjd; %yk;> I.V.,.V cWg;G ehLfspy; cWjpahd r%f nghUshjhu jhf;fj;ij Cf;Ftpg;gNj jpl;lq;fspd; %Nyhgha Fwpf;NfhshFk;.

tptrhak;> kdpj Rfhjhuk;> njhopy;> Rw;Wr;#oy;> fjpHtPr;R ghJfhg;G> ePHts Kfhikj;Jtk;> vuprf;jp jpl;lkply; kw;Wk; mZrf;jp rhj;jpaf;$W Mfpa Jiwfspy; ,yq;iff;F njhopy;El;g cjtpfis I.V.,.V toq;FfpwJ.

இலங்கைக்கான தேசிய செயற்திட்டங்கள் - ரி.சி செயற்திட்டங்கள்

,yq;ifapy; I.V.,.V njhopy;El;g xj;Jiog;G nraw;jpl;lj;ij Njrpa epWtdq;fSld; nray;gLj;j jpl;lkpl;L fz;fhzpg;gjpy; SLAEB <Lgl;Ls;sJ. 2019- / 2020 TC Row;rpapd; fPo; gj;njhd;gJ (19) TC nraw;jpl;lq;fis nray;gLj;j AEA xUq;fpizf;fpwJ. jw;NghJ SLAEB 2019/2020 up.rp ,UgJ Row;rpapd; NghJ nray;gLj;jg;glTs;s Ie;J up.rp nraw;jpl;lq;fspd; mg;];l;uPk; jpl;lj;ij xUq;fpizf;fpwJ.

செயற்திட்ட இலக்கம் வகை தலைப்பு வகை தலைப்பு
SRL0011 [SRL2014002]
அமுலி;லுள்ளது
அணுசக்தி சபையின்; அணு பகுப்பாய்வு திறன்களை பலப்படுத்துதல்
SRL1009 [SRL2014007]
அமுலி;லுள்ளது
அழிவில்லாத சோதனைக்கான தேசிய மையத்தை பலப்படுத்துதல்
SRL2010 [SRL2016006]
அமுலி;லுள்ளது
அணுசக்தி திட்டத்திற்கான ஒரு வரைபடத்தை நிறுவுதல்
SRL5042 [SRL2007003]
அமுலி;லுள்ளது
ஜூனோடிக் நோய்களுக்கு மூலக்கூறு கண்டறிதலைப் பயன்படுத்துதல்
SRL5043 [SRL2010006]
அமுலி;லுள்ளது
உணவைப் பாதுகாத்தல், மருத்துவப் பொருட்களின் கிருமி நீக்கம் மற்றும் பழங்களின் தனிமைப்படுத்தலுக்கான கெம்மா கதிர்வீச்சு வசதியின் செயல்பாட்டை ஆதரித்தல் 2012-01-01
SRL5044 [SRL2010002]
அமுலி;லுள்ளது
கொசுக்களின் ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாட்டு க்கு ஸ்டெர்லைட் பூச்சி நுட்பத்தை (எஸ்ஐடி) பயன்படுத்தி ஒரு சாத்தியமான ஆய்வுக்கு உதவுதல்

இலங்கைக்கான நாட்டு நிகழ்ச்சித்திட்ட கட்டமைப்பை (சிஎஃப்பி) தயாரித்தல் (2019 - 2025)

“M];jpupahtpd; tpad;dhtpy; 2019 Mf];l; 5 Kjy; 9 tiu eilngw;w ,yq;iff;fhd ehl;Lj; jpl;l fl;likg;gpd; njhopy;El;g xj;Jiog;Gf; $l;lk; 2019 – 2025”

,e;j rpgpv/g; MdJ mZrf;jp njhopy;El;gq;fisg; gad;gLj;jp g+Hj;jp nra;af;$ba ehl;bd; tsHr;rpj; Njitfis Nfhbl;Lf; fhl;LtJld;; tutpUf;Fk; mUfpYs;s kw;Wk; eLj;ju fhyq;fspy; gpd;tUk; gFjpfspy; ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;: