எமது பிரிவுகள்

    தொடர்பு விபரங்கள்

உணவு மற்றும் விவசாயம்

czT kw;Wk; Ntshz;ik gpupT czT fz;Lgpbf;Fk; jpwd; kw;Wk; czT ghJfhg;gpw;fhd njhopy;El;g jpwid tsHg;gjw;fhd xU jpl;lj;jpy; <Lgl;Ls;sJ. czTg; ghJfhg;Gk; juKk; czTg; ghJfhg;gpd; Kf;fpa mk;rq;fs;. czT toq;fy; rq;fpypapd; ve;j Neuj;jpYk; vof;$ba czT Mgj;JfSf;F (Ez;Zapupay;> Ntjpapay;> cly;) czT toq;fy; ghjpf;fg;glf;$baJ. cyfshtpa tHj;jfj;jpd; mstpd; tpaj;jF mjpfupg;G kw;Wk; rkPgj;jpa jrhg;jq;fspy; tpepNahfr; rq;fpypfspd; rpf;fyhdJ czT ek;gfj;jd;ik kw;Wk; ghJfhg;igr; Rw;wpAs;s gy rpf;fy;fis Vw;gLj;jpAs;sJ.

Njapiy Muha;r;rp epWtdj;Jld; ,ize;J> ~,yq;if Njapiy mq;fPfhuj;jpw;F INrhNlhgpf;
ifNuifiag; gad;gLj;Jjy;| vd;w jiyg;gpy; xU Muha;r;rp jpl;lk; nray;gLj;jg;gl;L tUfpwJ> ,J rHtNjr tHj;jfj;jpy; Kf;fpakhdJ.

nguNldpah gy;fiyf;fofj;jpd; fhy;eil kUj;Jtk; kw;Wk; tpyq;F mwptpay; gPlj;Jld; ,ize;J
tpyq;F Njhw;Wtpf;fg;gl;l czT Fwpj;j kw;nwhU jpl;lk; nray;gLj;jg;gLfpwJ.

EfHNthH ghJfhg;ig cWjpnra;J rHtNjr tHj;jfj;ij Cf;Ftpf;Fk; Nehf;fj;Jld; mjd; eltbf;iffis tpupTgLj;Jtjw;fhf ,e;j gpupT kw;w czTg; nghUl;fSf;F mijg; gad;gLj;Jtjw;fhd ghijapy; cs;sJ

,aw;if ts Kfhikj;Jt ikaj;Jld; ,ize;J czT kw;Wk; Ntshz;ik gpupT> Ntshz;ikj; Jiw ehl;by; mwptpf;fg;gl;l kz; ghJfhg;Gg; gFjpapy; gy;yl; NubNahD}f;isL El;gj;ij (v/g;MHvd;) gad;gLj;jp kz; mupg;G kjpg;gPl;L jpl;lj;jpy; Lgl;Ls;sJ. ,e;j jpl;lj;jpw;F ,izahf> kiyg;ghq;fhd ePHepiyfspy; %yq;fis milahsk; fhz;gJ kw;Wk; Ntshz;-mRj;jq;fis nfhz;L nry;tJ gw;wpa Muha;r;rp jpl;lKk; nray;gLj;jg;gLfpwJ.