නිරාෂා රත්නවීර මෙනවිය

වැඩබලන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - තාක්ෂණික සංවර්ධන හා සේවා

නිරාෂා රත්නවීර මහත්මිය රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයෙන් භෞතික විද්‍යා විශේෂවේදී උපාධිය 2010 වර්ෂයේදී ලබා ගෙන ඇත. ඇය පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරියේ  (වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය ලෙස හඳුන්වන ලබන) විද්‍යාත්මක නිලධාරිනියක් ලෙස 2012 වසරේදී ආයතනයට සම්බන්ධ වී ඇත. ඇය 2018 වසරේදී කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ව්‍යවහාරික ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය ලබා ගෙන ඇත.

වර්තමානයේ, රත්නවීර මහත්මිය සාමාන්‍ය විද්‍යාත්මක සේවා අංශයේ වැඩබලන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (තාක්ෂණික සංවර්ධන සහ සේවා) ලෙස 2020 වර්ෂයේ  සිට කටයුතු කරයි.

ඇය විකිරණ ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂණය සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් වලට තාක්ෂණික සහයෝගය  ලබා දෙයි. වර්තමානයේ, රත්නවීර මහත්මිය ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් (ISO/IEC 17025:2017) සඳහා ප්‍රතීතනය කර ඇති පුද්ගලික විකිරණමිතික සේවා විද්‍යාගාරයේ (Personal Monitoring Service Laboratory) සහ ද්විතීයික සම්මත විකිරණමිතික සේවා විද්‍යාගාරයේ (Secondary Standard Dosimetry Laboratory) නියෝජ්‍ය තත්ත්ව කළමනාකරු ලෙස සේවා කටයුතු සිදුකරයි. ඇය විවිධ ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිවල ක්‍රියාකාරී සාමාජිකාවක් ලෙස කටයුතු කරනු ලබයි. විකිරණ මිනුම් හා න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ විවිධ ජාත්‍යන්තර පුහුණු වැඩසටහන්, වැඩමුළු, පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති සහ රැස්වීම්වලට සහභාගී වීමෙන් ඇය පුළුල් පරාසයක අත්දැකීම් ලබා ගෙන ඇත.